Riksbankens remissvar

Datum Rubrik
Remissyttrande om Betänkande Fokus premiepension (SOU 2016:61) 290 kB
Remissyttrande om Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (SOU 2016:53) 617 kB
Remissyttrande om Promemorian Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket 408 kB
Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685 255 kB
Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM (2016) 683 256 kB
Remissyttrande om Förslag till ny trafikljusmodell 253 kB
Remissyttrande om En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45) 257 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk 256 kB
Remissyttrande om Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti 278 kB
Remissyttrande över förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017-2020 255 kB
Remissyttrande om promemorian Några finansmarknadsfrågor 419 kB
Remissyttrande om Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder 254 kB
Remissyttrande om Stresstestmetod för bedömning av kapitalplaneringsbuffert 416 kB
Remissyttrande om Promemoria Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder 805 kB
Remissyttrande om Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet 197 kB
Remissyttrande om Förslag till regler för förenklade skyldigheter för återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner 252 kB
Remissyttrande om Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna 253 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser 254 kB
Remissyttrande om Föreskrifter om insättningsgaranti 195 kB
Remissyttrande om Promemoria: Bekämpning av marknadsmissbruk 325 kB
Remissyttrande om Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder 253 kB
Remissyttrande om Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag - m.m. (SOU 2016:8) 272 kB
Remissyttrande om Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer 352 kB
Remissyttrande om Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet 128 kB
Remissyttrande om huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104) 284 kB
Direktionens remissyttrande om rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015 (2015/16:RFR6) 1 MB
Remissyttrande över Nordeas ansökningar om tillstånd att verkställa fusionsplaner 2 MB
Remissyttrande om Kapitalkrav inom pelare 2 avseende löptidsantaganden samt FI:s tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponeringar 360 kB
Remissyttrande om Promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess 126 kB
Remissyttrande om Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner Delrapport 2 från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02) 590 kB
Remissyttrande om Finansinspektionens förslag till ändring av föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde 200 kB
Remissyttrande om Betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö 126 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån 358 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik 200 kB
Remissyttrande om Regeringens utkast till proposition Elektroniskt kungörande av författningar 126 kB
Remissyttrande om Kompletterande regler om återhämtningsplaner och om avtal om finansiellt stöd inom koncerner 203 kB
Remissyttrande om förslag till nya regler om återhämtningsplaner 174 kB
Remissyttrande om Ändrade föreskrifter om resolution 105 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna 125 kB
Remissyttrande om Betänkandet En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter (2015/16:URF1) 126 kB
Remissyttrande om Promemoria med utdrag ur utkast till lagrådsremiss Förstärkt insättningsgaranti 301 kB
Remissyttrande över Föreskrifter om resolution 129 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 125 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter med anledning av genomförandet av Solvens 2-direktivet 126 kB
Remissyttrande om Promemorian Amorteringskrav 516 kB
Remissyttrande om Nya regler för AP-fonderna 207 kB
Remissyttrande om Promemorian Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer 203 kB
Remissyttrande om Delbetänkandet UCITS-V - En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 129 kB
Remissyttrande om Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2016-2019 127 kB
Remissyttrande om Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar - Delrapport från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02) 205 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna 125 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv 126 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i regler om skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv 125 kB
Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 127 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av ändringar i 2004 års öppenhetsdirektiv samt en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscenter 130 kB
Remissyttrande om Promemorian Förstärkt insättningsgaranti 358 kB
Remissyttrande om Betänkandet (SOU 2015:25) En ny Säkerhetsskyddslag 127 kB
Remissyttrande om Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning (Ds 2015:30) 177 kB
Yttrande över remiss om Identifiering och kapitalbuffertpåslag för övriga systemviktiga institut (O-SII) 300 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) 128 kB
Remissyttrande om Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse 126 kB
Remissyttrande om Betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40) 309 kB
Remissyttrande om Betänkandet En ny redovisningstillsyn (SOU 2015:19) 176 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 177 kB
Remissyttrande om Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde 457 kB
Remissyttrande om Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Remissyttrande om Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2) 128 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån
Remissyttrande om Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Ds 2015:2 464 kB
Remissyttrande om En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna 175 kB
Remissyttrande om betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5) 126 kB
Remissyttrande om Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2-direktivet 131 kB
Remissyttrande om Ändring av riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 175 kB
Remissyttrande om Några värdepappersmarknadsfrågor (Ds 2014:46) 176 kB
Förslag till ändring av FIs föreskrifter FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertar 205 kB
Betänkandet Internationella säkerheter i flygplan m.m. - Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet (SOU 2014:79) 129 kB
Yttrande över Kontanthanteringsutredningens betänkande Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) 1 MB
Yttrande om kommande kapitalkrav på banker - FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 202 kB
Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av förordning (EG) nr 2494/95 176 kB
Yttrande över betänkandet Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden (SOU 2014:70) 290 kB
Yttrande över betänkandet En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 207 kB
Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om rapportering för vissa värdepappersbolag
Yttrande över utkast till lagrådsremiss om genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet 126 kB
Remissyttrande om Betänkandet F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) 180 kB
Remissyttrande om Företagsskattekommitténs slutbetänkande: "Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet" (SOU 2014:40) 329 kB
Riksbankens yttrande över Finanskriskommitténs slutbetänkande om hantering av banker i kris
Yttrande över betänkanden Marknadsmissbruk II (SOU 2014:46) 126 kB
Yttrande över förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser 126 kB
Yttrande om förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015-2018 128 kB
Yttrande om förslag till föreskrifter och allmänna råd om information om ränta på bostadskrediter 126 kB
Remissyttrande om förslag till ändrade föreskrifter om rapportering för försäkringsföretag 130 kB
Remissyttrande om nya regler om upphandling (DS 2014:25 respektive SOU 2014:51) 175 kB
Remissyttrande om införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen 174 kB
Remissyttrande om rekommendation till rådets beslut om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter 129 kB
Remissyttrande om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 120 kB
Remissyttrande om promemorian Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer
Remissyttrande om Kommande kapitalkrav på banker
Remissyttrande om Förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde 169 kB
Remissyttrande om betänkandet Översyn av statsskuldspolitiken (SOU 2014:8) 183 kB
Remissyttrande om Förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag 112 kB
Remissyttrande om Promemoria om Sanktioner enligt CRD IV 42 kB
Remissyttrande om Promemorian Begränsning av möjligheten för ett konkursbo att begära återgång av vissa rättshandlingar 182 kB
Remissyttrande om Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden 112 kB
Remissyttrande om Förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag 112 kB
Remissyttrande om Förslag till föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 179 kB
Remissyttrande om Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78) 188 kB
Remissyttrande om Statistiska centralbyrån (SCB) utreder förutsättningarna för att ansvara för Internationella valutafondens (IMF) gemensamma datastandard i Sverige 178 kB
Sveriges Riksbanks synpunkter avseende EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut 67 kB
Remissyttrande om Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) 184 kB
Remissyttrande om Promemorian Kompletterande bestämmelser för AIF-förvaltare 110 kB
Remissyttrande om Användningen av kreditbetyg i riskhantering 110 kB
Remissyttrande om Ds 2013:68 Säkerheter vid clearing hos central motpart 115 kB
Remissyttrande om Ds 2013:71 Säkerheter och avräkningar - ett alternativt genomförande av två direktiv 259 kB
Remissyttrande om Betänkandet en utvecklad budgetprocess - ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73) 115 kB
Remissyttrande om Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt nya regler om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem i kreditinstitut och värdepappersföretag
Remissyttrande om Betänkandet förstärkta kapitaltäckningsregler (SOU 2013:65) 258 kB
Remissyttrande om Reviderad promemoria Viss kreditgivning till konsumenter (Ds 2013:26) 112 kB
Remissyttrande om Promemoria Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro 110 kB
Remissyttrande om Förslag om en ny riksdagsordning (2012/13:URF3)
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag 187 kB
Remissyttrande om Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2014-2017 112 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 113 kB
Remissyttrande om Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet 287 kB
Remissyttrande om Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring 113 kB
Yttrande om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven... 261 kB
Yttrande om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner 49 kB
Remissyttrande om Promemoria om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag 113 kB
Remissyttrande om Ds 2013:35 Vägval för premiepensionen
Remissyttrande om förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 68 kB
Remissyttrande om förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna 67 kB
Synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (COM (2013 266) 189 kB
Remissyttrande om Departementspromemorian Ränteskillnadsersättning m m vid bolån (Ds 2013:38) 462 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkrings-tekniska avsättningar (FI Dnr 13-795) 493 kB
Remissyttrande om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållande av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser 46 kB
Remissyttrande om betänkandet Budgetramverket - uppfyller det EU:s direktiv? (SOU 2013:32) 113 kB
Remissyttrande om betänkandet Riksbankens finansiella oberoende 2 MB
Remissyttrande om betänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6) 308 kB
Remissyttrande om Ds 2013:16 Prospektansvar
Remissyttrande om Promemoria Viss kreditgivning till konsumenter (Ds 2013:26)
Förslag till ändringar i föreskriften om säkerhetsreserv och redovisningsföreskrifterna för försäkringsföretag
Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension (FFFS 2011:39)
Remissyttrande om Förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder och ändrade fondföreskrifter m.m.
Remissyttrande om Betänkandet Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB (SOU 2012:83)
Remissyttrande om Betänkandet En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (SOU 2012:79)
Remissyttrande om Europeiska Kommissionens remissförslag:
Remissyttrande om lagrådsremissen Sekretess i det internationella samarbetet
Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)
Promemoria om nya regler för finansiella konglomerat och grupper
Remissyttrande om riskviktsgolv för svenska bolån 283 kB
Remissyttrande om Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbete
Remissyttrande om Förslag till ändrade marknadsplatsföreskrifter
Betänkandet av alternativa investeringsfonder (SOU 2012:67)
Promemoria upprättad av f.d. justitierådet Johan Munck om implementering av de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer och rekommendationer
Remissyttrande om Promemorian Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena
Remissyttrande om Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)
Remissyttrande om SOU 2012:53 AP-fonderna i pensionssystemet - en effektivare förvaltning av pensionsreserven
Remissyttrande om Förlängd tillämpning av vissa bestämmelser i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar
Remissyttrande om Ds 2012:39 Regler om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Ändring i förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna
Remissyttrande om Promemorian Sekretess i det internationella arbetet
Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2013-2016
Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens konsultation gällande direktiv 2009/65/EG
Remissyttrande om Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring i direktiv 2009/65/EG
Remissyttrande om Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen (Ds 2012:30)
Remissyttrande om Förslag till Finansinspektionens föreskrifter om säkerställda obligationer
Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om basfakta för investeringsprodukter (COM (2012) 352 final)
Remissyttrande om förslag till Finansinspektionens föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering
Remissyttrande om departementspromemorian Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (Ds 2012:19)
Remissyttrande om Kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens Il-direktivet och tjänstepensionsdirektivet
Remissyttrande om förslag till ändringar i föreskrifter om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar
Remissyttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik
Remissyttrande om förslag till ändrade marknadsplatsföreskrifter
Remissyttrande om EU-kommissionens grönbok om skuggbanksektorn
Remissyttrande om Ds 2012:10 Blankning
Remissyttrande om Departementspromemorian Revision i finansiella företag
Remissyttrande om Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet, SOU 2011:78
Yttrande om Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU
Remissyttrande om Ds 2012:1 Nya regler om prospekt
Remissyttrande om förslag till en ändring i Finansinspektionens
Remissyttrande om Betänkandet Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68)
Remissyttrande om EU-förslag om revision - Särskilda krav rörande lagstadgad revision i företag av allmänt intresse samt ett direktiv med ändringar av det s.k. revisorsdirektivet
Remissyttrande om betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59)
Riksbankens yttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning (2011/0361)
Remissyttrande om Grönbok om möjligheten att införa stabilitetsobligationer (KOM(2011)818)
Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652) till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument samt förslag (KOM(2011)656)
Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)594) till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/07/EG
Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens
Direktionens remissyttrande om rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 (2010/11:RFR5)
Remissyttrande om Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument
Remissyttrande om Riksrevisionens rapport Myndigheternas insatser för finansiell stabilitet (RiR 2011:9)
Remissyttrande om förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2012-2014
Remissyttrande om departementspromemorian Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer (Ds 2011:25)
Remissyttrande om förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna
Remissyttrande om förslag till nya föreskrifter och allmänna råd för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare
Remissyttrande om Utvärderingsrapport, SAMÖ-KKÖ 2011
Remissyttrande om Kommissionens förslag till direktiv om bostadslåneavtal
Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar - egna riskberäkningsmodeller för marknadsrisker m.m.
Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar
Remissyttrande om Utrikesförvaltning i världsklass, Slutbetänkande av Utrikesförvaltningsutredningen (SOU 2011:21) samt Utrikesförvaltning i världsklass, En mer flexibel utrikesrepresentation, Delbetänkande av Utrikesförvaltningsutredningen (SOU 2010:32)
Remissyttrande om utkast till förordningar om styrning av el till samhällsviktiga elanvändare i en frånkopplingssituation
Remissyttrande om huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) 200 kB
Remissyttrande om Sekretess för finansiella företag (Ds 2011:7)
Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar
Remissyttrande om förslag till allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden
Remissyttrande om Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut
Remissyttrande om En samlad reglering för stärkt krisberedskap mot allvarliga tekniska fel och störningar i det centrala betalningssystemet 267 kB
Remissyttrande om förslag till ändrade värdepappersföreskrifter
Remissyttrande om förslag till ändrade fondföreskrifter
Remissyttrande om ändrade kapitaltäckningsregler - kompletterande remiss
Remissyttrande om förslag till nya föreskrifter om rapportering av likviditetsrisk
Remissyttrande om betänkandet Ett samlat insolvensförfarande - förslag till ny lag (SOU 2010:2)
Remissyttrande om Utdrag ur utkast till lagrådsremiss Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter (kompletterande remissförfarande) 213 kB
Remissyttrande om förslag till Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet
Remissyttrande om skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna
Remissyttrande om promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto och modernare beskattning av kapitalförsäkring
Remissyttrande om förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av bland annat införandet av en ny försäkringsrörelselag
Remissyttrande om Fondverksamhet över gränserna - Genomförande av UCITS IV-direktivet (SOU 2010:78)
Remissyttrande om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen
Remissyttrande om Utkast till proposition; Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation
Remissyttrande om förslag till föreskrifter om ersättningssystem m.m.
Remissyttrande om Ändrade kapitaltäckningsregler (Ds 2010:)
Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar
Remissyttrande om Genomförande av det nya e-penningdirektivet (Ds 2010:27) 144 kB
Remissyttrande om förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2011-2013
Remissyttrande om förslag till föreskrifter och allmänna råd om förhandsgranskning av interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav
Remissyttrande om promemoria Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp
Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar
Remissyttrande om betänkandet En ny instruktion för Riksdagsförvaltningen (2009/10:URF1)
Remissyttrande om Finansdepartementets promemoria om Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete
Remissyttrande om Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter (Ds 2010:12)
Remissyttrande om Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag
Remissyttrande om departementspromemorian En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess (Ds 2010:17)
Remissyttrande om förslag till föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
Remissyttrande om Finansinspektionens allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad
Remissyttrande om betänkandet En reformerad budgetlag (SOU 2010:18)
Remissyttrande om MSB:s rapport om Olyckor och kriser 2009/2010
Remissyttrande om Rakel, nuläge och framtid - Kommunikation, samordning och interoperabilitet, slutrapport frå Arbetsgruppen Rakel
Remissyttrande om Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag (utkast lagrådsremiss)
Remissyttrande om utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering
Granskningsärende 33: Riksbankens självständighet och åtgärder vidtagna av statsrådet Anders Borg
Remissyttrande om Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4)
Remissyttrande om rapporten Obligatoriskt överskottsmål (Fi 2009:06)
Remissyttrande om Kreditvärderingsinstitut (Ds 2010:7)
Remissyttrande om Ny konsumentkreditlag (Ds 2009:67)
Remissyttrande om förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott
Remissyttrande om En ny försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)
Yttrande över remiss angående utkast till proposition - Förlängning av tillfälliga skatteanstånd 266 kB
Yttrande avseende förslag till Svensk standard för indelning av arbetskraftskostnader medmera, 2008 (SIAK 08)
Yttrande över remiss angående Globaliseringsrådets slutrapport Bortom krisen - Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin (Ds 2009:21)
Yttrande över remiss om förslag till allmänna råd om fortsatt tillämpning av 5 § lag (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Yttrande över remiss angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i finansiella företag
Yttrande över remiss angående förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna FFFS 2008:25 och FFFS 2008:26
Yttrande över remiss angående förslag till ändringar i föreskrifter om värdepappersrörelse
Yttrande över remiss angående förslag till ändringar i föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag
Yttrande över remiss om Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 108 kB
Yttrande över slutbetänkande om En ny ransonerings- och prisregleringslag (SOU 2009:69 105 kB
Yttrande över remiss angående Bättre och snabbare insättningsgaranti (SOU 2009:41) 209 kB
Yttrande över remiss angående Bankföreningens promemoria om Likviditetsmatchning för säkerställda obligationer efter konkurs
Yttrande över remiss angående Utkast till proposition om införande av stabilitetsavgift
Yttrande över remiss angående betänkandet Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter (2008/09:URF4)
Yttrande över remiss angående Förenklad löneutmätning - KFM Rapport 2009:3
Yttrande över remiss angående Förslag till omarbetning av direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
Yttrande över remiss angående förslag till föreskrifter om ägar- och ledningsprövning
Yttrande över remiss angående förslag från Premiepensionsmyndigheten om utvidgade placeringsmöjligheter
Yttrande över remiss angående utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet
Yttrande över remiss angående departementspromemorian Stärkt finanspolitiskt ramverk - översyn av budgetlagens bestämmelser om utgiftstak (Ds 2009:10)
Yttrande över remiss angående utkast till proposition om Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin
Yttrande över remiss angående upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus - Statlig medverkan i finansieringen
Yttrande över remiss angående utkast till lagrådsremiss om stabilitetsavgift
Yttrande över remiss angående Allmän översyn av EG:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv
Yttrande över remiss angående förslag till Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2009:1)
Yttrande över remiss angående EG:s redovisningsdirektiv - Mikroföretag
Yttrande över remiss om delbetänkandet Ransonering och prisreglering i krig och fred (SOU 2009:3)
Yttrande över promemoria Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag
Yttrande över remiss angående Etiken, miljön och pensionerna (SOU 2008:107)
Yttrande över remiss angående departementspromemorian Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner (Ds 2008:86)
Yttrande över remiss angående Brist på brådska - en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102)
Yttrande över remiss angående genomförandet av betaltjänstdirektivet
Delningssynpunkter på insättningsgarantiutredningens tilläggsmandat
Yttrande över Justitiedepartementets delbetänkande av 2007 års insolvensutredning Vägen tillbaka för överskuldsatta (SOU 2008:82)
Yttrande över remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till direktiv om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar
Yttrande över remiss om Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m. (Ds 2008:71)
Yttrande över remiss om Svensk export och internationalisering - Utveckling, utmaningar, företagsklimat, främjande (SOU 2008:90)
Remissyttrande – Slutredovisning av KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden
Yttrande över remiss angående förslag till garantiavtal och garantimallar
Yttrande över förordning om statliga garantier till banker m.fl.
Yttrande över Finansdepartementets lagrådsremiss om stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet
Yttrande över Finansinspektionens remiss Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna
Yttrande över remiss om ändring i EG-förordning (2533/98) om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter
Yttrande över remiss av Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statskuldens förvaltning 2009-2011
Yttrande över remiss om skyddet för samhällsviktig verksamhet
Yttrande om Säljstödjande finansiering (DS 2008:59)
Yttrande över utvärderingen av samverkansövningen, SAMÖ 2008
Yttrande över Finansinspektionens promemoria Ett principbaserat förhållningssätt - syftet i fokus (2008-03-04)
Yttrande om Finansinspektionens promemoria Klargörande av bankrörelsedefinitionen
Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2008:34)
Yttrande över remiss angående Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)
Yttrande över remiss angående förslag till ändring i FFFS 2007:3 (FI Dnr 08 2184)
Yttrande över remiss om förslag till ändringar i den periodiska rapporteringen för kreditinstitut och värdepappersbolag (FI Dnr 07 12528)
Yttrande över remiss angående betänkandet Immunitet för stater och deras egendom (SOU 2008:2)
Yttrande över remiss angående Överlämnande av Startprogrammen till Swedfund (Ds 2008:22) (UD2008/8869/USTYR)
Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya bilagor till fondföreskrifterna (FI Dnr 07 6037)
Yttrande över remiss angående Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet - tillsyn och organisation (Fi2007/2472)
Yttrande om remiss angående förslag till nya föreskrifter om investeringsfonder (FI Dnr 07 6037)
Yttrande över remiss om promemorian Från sjukförsäkring till arbete (S2008/1245/SF)
Yttrande över remiss angående Internationella sanktioner (SOU 2006:41) (UD2008/3308/SP)
Yttrande över rapporten Aktionsplan för småspararna - en handlingsplan i tio punkter (2007:20) (Fi2007/9001)
Yttrande över remiss om departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2 (SB2007/8774/EU-KANSLIET)
Yttrande över remiss angående Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv (Ds 2008:5) (Ju2008/358/L1)
Yttrande över betänkandet Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51) (Fi2007/6427)
Yttrande över remiss om Tjänsteman i beredskap samt ledningsfunktion (Dnr 1142/2007)
Yttrande över promemoria Införande av en rehabiliteringskedja (S2007/11032/SF)
Yttrande över promemoria Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning (S2007/11032/SF)
Yttrande över remiss angående promemoria om börsers regelverk (Fi2007/9999)
Yttrande över remiss angående förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (Fi2005/5057)
Yttrande över utdrag ur rapporten Krishantering i Regeringskansliet - förslag till en kompletterad sekretessbestämmelse på krishanteringsområdet
Yttrande över remiss 2 om förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FI Dnr 07 3420 200)
Yttrande över promemoria om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank avseende mandatperioden för ledamöter i Riksbankens direktion (RD060 229 2007/08)
Yttrande över remiss - förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FI Dnr 07 3420 200)
Yttrande över remiss om Ändringar i redovisningsföreskrifterna om rapportering av kvartals- och bokslutsuppgifter (FI Dnr 07-1505-001)
Yttrande över remiss angående skrivelse med avrapportering om tid och frekvens N2007/5409/FIN
Yttrande över remiss av Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning (Fi2007/7456)
Yttrande över remiss om ”Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden” (Fi2007/6796)
Yttrande över remiss om KBM:s rapport Inriktning för utbildnings- och övningsverksamhet inom krisberedskapsområdet m.m. (Dnr 1582/2006)
Yttrande över remiss om Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m. (Ds2007:23) (Fi2007/5150)
Yttrande över Finansdepartementets remiss om möjlighet till tillfällig nedsättning av uttaget av avgifter för insättningsgarantin
Yttrande över remissen Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egna hem (s.k. förvärvsgarantier) (Fi2007/4536/BO)
Yttrande över remiss över betänkandet Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet (SOU 2007:23) (Fi2007/2472)
Yttrande över remiss av förslag till föreskrifter om tryggandegrunder (FI Dnr 07 2156 200)
Yttrande över remiss rörande förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FI Dnr 07 3420 200)
Yttrande över remiss om förslag till föreskrifter om ägar- och ledningsprövning (FI Dnr 07 3105 200)
Yttrande över remiss om Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22)
Yttrande över Finansinspektionens remiss om Ändringar i redovisningsföreskrifterna om rapportering av kvartals- och bokslutsuppgifter (FI Dnr 07-1505-001)
Yttrande över remissen "Att ta itu med fattigdomen. Krediters och garantiers nya roll i svenskt bilateralt bistånd." (SOU 2006:108) (UD2007/3843/USTYR)
Yttrande över remiss om promemorian Återförsäkring (Fi2006/7258)
Yttrande över remiss angående översyn av riktlinjer för EKN
Yttrande över remiss om Handeln med statsobligationer (FI Dnr 06-4354-309)
Direktionens yttrande över remiss av rapporten En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995 - 2005 (2006/07:RFR1) (060-1070-06/07
Yttrande över promemorian Statens ansvar för vissa betaltjänster (N2007/1398/ITFoU)
Yttrande över Finansdepartementets remiss om marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram (Fi2006/1017)
Yttrande över Justitiedepartementets remiss över promemorian Registrering av förlagsinsatser (Ju2006/9918/L1)
Yttrande över remiss om Ändringar i redovisnings-föreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen (FI Dnr 06-2299-250)
Yttrande över kompletterande remiss beträffande utkast till avsnitt om genomlysning i kommande lagrådsremiss "En ny lag om värdepappersmarknaden"
Yttrande över Finansdepartementets remiss av förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar
Yttrande över Finansinspektionens remiss av förslag till nya föreskrifter om a) kapitaltäckning och stora exponeringar b) kreditvärderings-företag c) offentliggörande av information, d) rapportering av likviditetsrisker, och e) rapportering av ränterisker
Yttrande över förslag till reviderad standard för näringsgrensindelning (Dnr2006/1558)
Yttrande över redovisningsfrågor kring tillämpning av och övergången till lagbegränsad IFRS för onoterade finansiella företag (FI Dnr 06-2299-250)
Yttrande över remiss om en ny Företagsform och om lagrådsremissen Några bolagsrättsliga frågor (Ju2006/8869/L1, JU2006/2936/L1)
Yttrande över remiss av rapporten Utveckling av Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum (N2006/6947/ITFoU)
Yttrande över Finansinspektionens förslag till IFRS-anpassningar av uppställningsformer (remissvar och Finansinspektionens bemötanden)
Yttrande över remiss Ett reformerat solvenssystem för försäkringsbolag (Fi2006/4208)
Yttrande över remiss om Ny associationsrätt för försäkringsföretag (SOU 2006:55) (Fi2006/2981)
Yttrande över remiss av Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning (Fi2006/4488)
Yttrande över remiss om förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen (FI Dnr 06-2299-250)
Yttrande över Finansinspektionens förslag till IFRS-anpassningar av uppställningsformer (Fi Dnr 06-2299-250)
Yttrande över betänkandet En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 och SOU 2006:74) (Fi2006/2506 samt Fi2006/3480)
Yttrande över betänkandet Fondkommission - och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) (Ju2006/741/L2)
Yttrande över betänkandet Registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen (2005/06:URF4) (Dnr 049-3248-05/06)
Yttrande över betänkandet God sed vid lönebildning (SOU 2006:32) (N2006/2976/ARM)
Yttrande över Tillträdesvillkor för betalsystem – skillnader för små och stora banker (Konkurrensverkets rapportserie 2006:1, Fi2006/630)
Yttrande över remiss rörande utkast till lagrådsremiss om flytt av försäkringssparande, en komplettering (Fi2004/2598)
Yttrande över remiss om informationskrav i noterade företag, m.m. (Ds 2006:6) (Fi2006/2202)
Yttrande över betänkandet Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m. (SOU 2005:108) (Ju2005/11592/L2)
Yttrande över remiss om föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat m.m. (FI Dnr 06-3562-200)
Yttrande över remiss från Finansinspektionen om ändrade föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2004:2) samt förändringar av elektroniska bilagor (FI Dnr 05-5721-150)
Yttrande över remiss om Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler (Fi2005/6495)
Remissyttrande med tekniska kommentarer till Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler (Fi2005/6495)
Yttrande över riksdagsförvaltningens promemoria Ny föreskrift om säkerhet med mera (Dnr 280-519-05/06)
Yttrande över Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)
Yttrande över riksdagsstyrelsens framställning Riksdagen i en ny tid (framst. 2005/06:RS3)
Yttrande över remissen Tillsyn på Försäkringsområdet (SOU 2005:85)
Yttrande över Utkast till Lagrådsremiss om auktorisation av värdetransportverksamhet
Yttrande över promemoria om inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag (Fi2005/6327)
Yttrande över slutbetänkande Informationssäkerhetspolitik - Organisatoriska konsekvenser (SOU 2005:71) (Fö2005/2204/CIV)
Yttrande över remiss angående promemoria om flytträtt för försäkringssparande (Fi2004/2598)
Yttrande över departementspromemorian Europakooperativ (Ds 2005:45) (Ju2005/8848/L1)
Yttrande över promemorian om förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (Fi2005/6048)
Yttrande över promemorian Elektronisk ingivning till Bolagsverket (Ju2005/10549/L1)
Yttrande över promemoria Konsumentskyddet inom det finansiella området (2005-09-12) (Fi2005/1958)
Yttrande över departementspromemorian (Ds 2005:37) Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (UD2005/55166/ERS)
Yttrande över remiss – Redovisning av FTA samt nya upplysningar i försäkringsföretag med verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring och om leasing i juridisk person (FI Dnr 05-191-250)
Yttrande över Riksdagsförvaltningens betänkande Införandet av vissa av budgetlagens bestämmelser för riksdagens myndigheter (2005/06:URFI)
Yttrande över remissen IFRS-anpassningar av redovisningsföreskrifterna för räkenskapsåret 2006 (FI Dnr 05-191-250)
Yttrande över förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2003:10 om kapitaltäckning och stora exponeringar (FI Dnr 05-6089-200)
Yttrande över remiss av Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning (Fi2005/4589)
Yttrande över remissen Förslag till ändringar och anpassningar av redovisningsföreskrifterna med anledning av verkligt värdeoptionen samt Redovisningsrådets normer (FI Dnr 05-191-250)
Yttrande över delbetänkandet "Säker information – förslag till informationssäkerhetspolitik" (SOU 2005:42) (Fö2005/1418)
Yttrande över remissen Följdändringar med anledning av departementspromemorian Förenklade redovisningsregler med mera. (Ju2004/10672/L1) (Fi2005/4324)
Yttrande över remiss angående Föreskrifter och allmänna råd om intern riskklassificering (IRK) och föreskrifter om operativ risk (FI Dnr 05-5696-200)
Yttrande angående Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden (SOU 2005:58)
Yttrande över remissen Prospektansvar - slutbetänkande av Prospektutredningen (SOU 2005:18)
Yttrande över promemoria angående framskjuten tillämpningstidpunkt för nya värderingsbestämmelser i årsredovisningslagen (Ju2005/5758/L1)
Yttrande över promemoria Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. (Fi2005/3215)
Yttrande angående remiss av En utvecklad krisberedskap – Krisberedskapsmyndighetens (KBM) underlag inför 2005 års propostion om krisberedskap och KBM:s översyn av förordning (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och förhöjd beredskap
Yttrande över betänkandet ”Reformerat system för insättningsgarantin”, SOU 2005:16
Yttrande över riksdagsförvaltningens remiss om lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter (dnr 030-3555-04/05)
Yttrande över promemoria om förslag till ny lag om särskild tillsyn över finansiella konglomerat och till flera ändringar i befintliga lagar på finansmarknadsområdet (Ds 2005:1)
Yttrande angående remiss av rapporten Svensk krisberedskap i internationell samverkan
Yttrande angående remiss av rapporten Strategi för att säkra Internets infrastruktur
Yttrande över förslag beträffande föreskrifter om informationssäkerhet för 24-timmarsmyndigheter
Yttrande över promemorian Förenklade redovisningsregler m.m. (Ju2004/10672/L1)
Yttrande över promemorian Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Ds 2004:52) del 1-4
Yttrande över promemoria om ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag och försäkringsbolag (promemoria 2005-01-04) (Ju2005/39/L1)
Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ett förnyat efterlevandeskydd inom premiepensionssystemet (Fi2001/4111)
Yttrande över remiss av Krisberedskapsmyndighetens planeringsunderlag avseende samhällets krisberedskap 2006 (0522/2004)
Yttrande över remiss av Krisberedskapsmyndighetens översyn av förordningen (2002:472) om fredstida krishantering och åtgärder vid höjd beredskap (0409/2004)
Yttrande över promemoria om ändrade avgifter för insättningsgarantin (Fi2004/5444)
Yttrande över delbetänkandet Genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2004:101)
Yttrande över remiss angående behov av sekretess för uppgifter om sändare (basstationer) för mobiltelfoni
Yttrande över Finansdepartementets promemoria Vissa kupongskattefrågor (Fi2004/6209)
Yttrande över betänkandet Näringslivet och förtroendet (SOU 2004:47) samt Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:46)
Yttrande över Finansdepartementets promemoria om flytträtt för pensionssparande (Fi 2004/2598)
Yttrande över delbetänkandet Samhällets behov av betaltjänster (SOU 2004:52)
Yttrande över Långtidsutredningens betänkande (SOU 2004:19)
Yttrande över slutbetänkandet "Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag" (SOU 2003:84)
Promemoria om ratificering av ändring i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken
Yttrande över Finansinspektionens rapport Intressekonflikter i livbolagen
Yttrande över departementsskrivelse 2003:36 "Europeiska konventet om EU:s framtid: resultat och utgångsunkter inför nästa regeringskonferens”
Yttrande över promemoria om förslag till Lag om Europabolag (Ds 2003:15)
Yttrande över transparensutredningens betänkande (SOU 2003:48) Införlivande av transparensdirektivet
Yttrande över departementspromemorian (Ds 2003:28) Kandidatländernas anslutning till den Europeiska unionen
Yttrande över betänkandet Våra skatter? (SOU 2002:47)
Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om öppenhetskrav för emittenter vars värdepapper upptagits till handel på en reglerad marknad
Yttrande över betänkandet (SOU 2002:118) Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken samt delbetänkandet (2002:73) Förbättrad statistik om hushållens inkomster
Yttrande över Riksdagens revisorers rapport (2002/03:11) Riksbankens verksamhet – en studie av produktiviteten i Riksbanken
Yttrande över Framtida finansiell tillsyn (SOU 2003:22)
Yttrande över Riksdagens revisorers rapport (2002/03:9) Upphandling vid Sveriges riksbank
Yttrande över Värdepappersfondsutredningens slutbetänkande (SOU 2002:104)
Yttrande över promemorian ”Starkare ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare att minska sjukfrånvaron” (Ds 2002:63)
Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om investeringstjänster och reglerade marknader (EUFi2002/672)
Remissyttrande av förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning
Yttrande över betänkandet "Stabiliseringspolitik i valutaunionen" (SOU 2002:16)
Yttrande över delbetänkandet "Tid – för arbete och ledighet" (SOU 2002:58)
Yttrande över Värdepappersfondsutredningens delbetänkande (SOU 2002:56)
Yttrande över Betänkandet SOU 2001:96 "En rättvisare värld utan fattigdom"
Yttrande över (Ds 2002:5) om Reformerade bank- och finansieringsrörelseregler
Yttrande över promemoria om tillämpning av EG-förordningen om gränsöverskridande betalningar i euro (dnr Fi 2002/552)
Yttrande över Justitiedepartementets promemoria (Ds 2001:56) Åtgärder mot sena betalningar
Yttrande över Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning
Yttrande över promemorian
(Ds 2001:38) Säkerställda obligationer
Yttrande över ansökan om oktroj från ICA Kundkort AB
Yttrande över Riksdagskommitténs förslag 2000/01:RS1 – Riksdagen inför 2000-talet
Yttrande över slutbetänkandet Individuellt kompetenssparande – med start 2002 (SOU 2000:119)
Yttrande över betänkandet Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)
Remissvar avseende ändringar i rapportering till Finansinspektionen
Yttrande över Finansmarknadsutredningen (SOU 2000:11)
Yttrande över delbetänkande (SOU 2000:51) Individuellt kompetens-sparande, IKS - en stimulans för det livslånga lärandet
Yttrande över Långtidsutredningens betänkande (SOU 2000:7)
Bilaga till remissvar Konsumentprisindex, SOU 1999:124
Remissvar över utredningen om översyn av konsumentprisindex (SOU 1999:124)
Remissvar över Riksgäldskontorets "Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning"
Remiss av promemorian Förbättrade förutsättningar för värdepapperisering, Ds 1998:71
Yttrande över slutbetänkandet Medling och lönebildning (SOU:1998:141)
Riksbankens yttrande över slutbetänkandet - Redovisning och eget kaptial i euro (SOU 1998:136)
Remiss angående vissa lagstiftningsåtgärder med anledning av starten för EMU Dnr 99-375 DIR
Remiss av PM Översyn av vissa bestämmelser i konkurslagen .m. (Ds 1998:40) Dnr 1998-01869 DIR
Remiss av slutbetänkandet E-pengar - civilrättsliga frågor m.m (SOU 1998:112) Dnr 1998-2266 DIR
Remiss av Promemoria om särskilda mervärdesskatteregler för guld (Fi 199/211) Dnr-99-00100-DIR
Remiss angående framställning till Finansinspektionen från Rikskuponger AB Dnr99-35-DIR