Riksbankens remissvar 2010

Datum Rubrik
Remissyttrande om förslag till föreskrifter om ersättningssystem m.m.
Remissyttrande om Ändrade kapitaltäckningsregler (Ds 2010:)
Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar
Remissyttrande om Genomförande av det nya e-penningdirektivet (Ds 2010:27) 144 kB
Remissyttrande om förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2011-2013
Remissyttrande om förslag till föreskrifter och allmänna råd om förhandsgranskning av interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav
Remissyttrande om promemoria Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp
Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar
Remissyttrande om betänkandet En ny instruktion för Riksdagsförvaltningen (2009/10:URF1)
Remissyttrande om Finansdepartementets promemoria om Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete
Remissyttrande om Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter (Ds 2010:12)
Remissyttrande om Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag
Remissyttrande om departementspromemorian En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess (Ds 2010:17)
Remissyttrande om förslag till föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
Remissyttrande om Finansinspektionens allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad
Remissyttrande om betänkandet En reformerad budgetlag (SOU 2010:18)
Remissyttrande om MSB:s rapport om Olyckor och kriser 2009/2010
Remissyttrande om Rakel, nuläge och framtid - Kommunikation, samordning och interoperabilitet, slutrapport frå Arbetsgruppen Rakel
Remissyttrande om Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag (utkast lagrådsremiss)
Remissyttrande om utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering
Granskningsärende 33: Riksbankens självständighet och åtgärder vidtagna av statsrådet Anders Borg
Remissyttrande om Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4)
Remissyttrande om rapporten Obligatoriskt överskottsmål (Fi 2009:06)
Remissyttrande om Kreditvärderingsinstitut (Ds 2010:7)
Remissyttrande om Ny konsumentkreditlag (Ds 2009:67)
Remissyttrande om förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott
Remissyttrande om En ny försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)
Yttrande över remiss angående utkast till proposition - Förlängning av tillfälliga skatteanstånd 266 kB