Riksbankens remissvar 2014

Datum Rubrik
Yttrande över betänkandet En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 207 kB
Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om rapportering för vissa värdepappersbolag
Yttrande över utkast till lagrådsremiss om genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet 126 kB
Remissyttrande om Betänkandet F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) 180 kB
Remissyttrande om Företagsskattekommitténs slutbetänkande: "Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet" (SOU 2014:40) 329 kB
Riksbankens yttrande över Finanskriskommitténs slutbetänkande om hantering av banker i kris
Yttrande över förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser 126 kB
Yttrande över betänkanden Marknadsmissbruk II (SOU 2014:46) 126 kB
Yttrande om förslag till föreskrifter och allmänna råd om information om ränta på bostadskrediter 126 kB
Yttrande om förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015-2018 128 kB
Remissyttrande om förslag till ändrade föreskrifter om rapportering för försäkringsföretag 130 kB
Remissyttrande om införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen 174 kB
Remissyttrande om nya regler om upphandling (DS 2014:25 respektive SOU 2014:51) 175 kB
Remissyttrande om rekommendation till rådets beslut om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter 129 kB
Remissyttrande om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 120 kB
Remissyttrande om promemorian Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer
Remissyttrande om betänkandet Översyn av statsskuldspolitiken (SOU 2014:8) 183 kB
Remissyttrande om Förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde 169 kB
Remissyttrande om Kommande kapitalkrav på banker
Remissyttrande om Förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag 112 kB
Remissyttrande om Promemoria om Sanktioner enligt CRD IV 42 kB
Remissyttrande om Promemorian Begränsning av möjligheten för ett konkursbo att begära återgång av vissa rättshandlingar 182 kB
Remissyttrande om Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden 112 kB
Remissyttrande om Förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag 112 kB
Remissyttrande om Förslag till föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 179 kB
Remissyttrande om Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78) 188 kB
Remissyttrande om Statistiska centralbyrån (SCB) utreder förutsättningarna för att ansvara för Internationella valutafondens (IMF) gemensamma datastandard i Sverige 178 kB
Sveriges Riksbanks synpunkter avseende EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut 67 kB
Remissyttrande om Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) 184 kB
Remissyttrande om Promemorian Kompletterande bestämmelser för AIF-förvaltare 110 kB
Remissyttrande om Användningen av kreditbetyg i riskhantering 110 kB