Riksbankens remissvar 2008

Datum Rubrik
Yttrande över remiss angående genomförandet av betaltjänstdirektivet
Delningssynpunkter på insättningsgarantiutredningens tilläggsmandat
Yttrande över Justitiedepartementets delbetänkande av 2007 års insolvensutredning Vägen tillbaka för överskuldsatta (SOU 2008:82)
Yttrande över remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till direktiv om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar
Yttrande över remiss om Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m. (Ds 2008:71)
Yttrande över remiss om Svensk export och internationalisering - Utveckling, utmaningar, företagsklimat, främjande (SOU 2008:90)
Remissyttrande – Slutredovisning av KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden
Yttrande över remiss angående förslag till garantiavtal och garantimallar
Yttrande över förordning om statliga garantier till banker m.fl.
Yttrande över Finansdepartementets lagrådsremiss om stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet
Yttrande över Finansinspektionens remiss Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna
Yttrande över remiss om ändring i EG-förordning (2533/98) om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter
Yttrande över remiss av Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statskuldens förvaltning 2009-2011
Yttrande över remiss om skyddet för samhällsviktig verksamhet
Yttrande om Säljstödjande finansiering (DS 2008:59)
Yttrande över utvärderingen av samverkansövningen, SAMÖ 2008
Yttrande över Finansinspektionens promemoria Ett principbaserat förhållningssätt - syftet i fokus (2008-03-04)
Yttrande om Finansinspektionens promemoria Klargörande av bankrörelsedefinitionen
Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2008:34)
Yttrande över remiss angående Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)
Yttrande över remiss angående förslag till ändring i FFFS 2007:3 (FI Dnr 08 2184)
Yttrande över remiss om förslag till ändringar i den periodiska rapporteringen för kreditinstitut och värdepappersbolag (FI Dnr 07 12528)
Yttrande över remiss angående betänkandet Immunitet för stater och deras egendom (SOU 2008:2)
Yttrande över remiss angående Överlämnande av Startprogrammen till Swedfund (Ds 2008:22) (UD2008/8869/USTYR)
Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya bilagor till fondföreskrifterna (FI Dnr 07 6037)
Yttrande över remiss angående Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet - tillsyn och organisation (Fi2007/2472)
Yttrande om remiss angående förslag till nya föreskrifter om investeringsfonder (FI Dnr 07 6037)
Yttrande över remiss om promemorian Från sjukförsäkring till arbete (S2008/1245/SF)
Yttrande över remiss angående Internationella sanktioner (SOU 2006:41) (UD2008/3308/SP)
Yttrande över rapporten Aktionsplan för småspararna - en handlingsplan i tio punkter (2007:20) (Fi2007/9001)
Yttrande över remiss om departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2 (SB2007/8774/EU-KANSLIET)
Yttrande över remiss angående Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv (Ds 2008:5) (Ju2008/358/L1)
Yttrande över betänkandet Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51) (Fi2007/6427)
Yttrande över remiss om Tjänsteman i beredskap samt ledningsfunktion (Dnr 1142/2007)
Yttrande över promemoria Införande av en rehabiliteringskedja (S2007/11032/SF)
Yttrande över promemoria Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning (S2007/11032/SF)
Yttrande över remiss angående promemoria om börsers regelverk (Fi2007/9999)
Yttrande över remiss angående förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (Fi2005/5057)