Riksbankens remissvar 2006

Datum Rubrik
Yttrande över remiss om Ändringar i redovisnings-föreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen (FI Dnr 06-2299-250)
Yttrande över kompletterande remiss beträffande utkast till avsnitt om genomlysning i kommande lagrådsremiss "En ny lag om värdepappersmarknaden"
Yttrande över Finansdepartementets remiss av förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar
Yttrande över Finansinspektionens remiss av förslag till nya föreskrifter om a) kapitaltäckning och stora exponeringar b) kreditvärderings-företag c) offentliggörande av information, d) rapportering av likviditetsrisker, och e) rapportering av ränterisker
Yttrande över förslag till reviderad standard för näringsgrensindelning (Dnr2006/1558)
Yttrande över redovisningsfrågor kring tillämpning av och övergången till lagbegränsad IFRS för onoterade finansiella företag (FI Dnr 06-2299-250)
Yttrande över remiss om en ny Företagsform och om lagrådsremissen Några bolagsrättsliga frågor (Ju2006/8869/L1, JU2006/2936/L1)
Yttrande över remiss av rapporten Utveckling av Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum (N2006/6947/ITFoU)
Yttrande över Finansinspektionens förslag till IFRS-anpassningar av uppställningsformer (remissvar och Finansinspektionens bemötanden)
Yttrande över remiss Ett reformerat solvenssystem för försäkringsbolag (Fi2006/4208)
Yttrande över remiss om Ny associationsrätt för försäkringsföretag (SOU 2006:55) (Fi2006/2981)
Yttrande över remiss av Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning (Fi2006/4488)
Yttrande över remiss om förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen (FI Dnr 06-2299-250)
Yttrande över Finansinspektionens förslag till IFRS-anpassningar av uppställningsformer (Fi Dnr 06-2299-250)
Yttrande över betänkandet En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 och SOU 2006:74) (Fi2006/2506 samt Fi2006/3480)
Yttrande över betänkandet Fondkommission - och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) (Ju2006/741/L2)
Yttrande över betänkandet Registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen (2005/06:URF4) (Dnr 049-3248-05/06)
Yttrande över betänkandet God sed vid lönebildning (SOU 2006:32) (N2006/2976/ARM)
Yttrande över Tillträdesvillkor för betalsystem – skillnader för små och stora banker (Konkurrensverkets rapportserie 2006:1, Fi2006/630)
Yttrande över remiss rörande utkast till lagrådsremiss om flytt av försäkringssparande, en komplettering (Fi2004/2598)
Yttrande över remiss om informationskrav i noterade företag, m.m. (Ds 2006:6) (Fi2006/2202)
Yttrande över betänkandet Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m. (SOU 2005:108) (Ju2005/11592/L2)
Yttrande över remiss om föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat m.m. (FI Dnr 06-3562-200)
Yttrande över remiss från Finansinspektionen om ändrade föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2004:2) samt förändringar av elektroniska bilagor (FI Dnr 05-5721-150)
Yttrande över remiss om Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler (Fi2005/6495)
Remissyttrande med tekniska kommentarer till Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler (Fi2005/6495)
Yttrande över riksdagsförvaltningens promemoria Ny föreskrift om säkerhet med mera (Dnr 280-519-05/06)
Yttrande över Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)
Yttrande över riksdagsstyrelsens framställning Riksdagen i en ny tid (framst. 2005/06:RS3)
Yttrande över remissen Tillsyn på Försäkringsområdet (SOU 2005:85)
Yttrande över Utkast till Lagrådsremiss om auktorisation av värdetransportverksamhet
Yttrande över promemoria om inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag (Fi2005/6327)