Riksbankens remissvar 2007

Datum Rubrik
Yttrande över utdrag ur rapporten Krishantering i Regeringskansliet - förslag till en kompletterad sekretessbestämmelse på krishanteringsområdet
Yttrande över remiss 2 om förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FI Dnr 07 3420 200)
Yttrande över promemoria om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank avseende mandatperioden för ledamöter i Riksbankens direktion (RD060 229 2007/08)
Yttrande över remiss - förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FI Dnr 07 3420 200)
Yttrande över remiss om Ändringar i redovisningsföreskrifterna om rapportering av kvartals- och bokslutsuppgifter (FI Dnr 07-1505-001)
Yttrande över remiss angående skrivelse med avrapportering om tid och frekvens N2007/5409/FIN
Yttrande över remiss av Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning (Fi2007/7456)
Yttrande över remiss om ”Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden” (Fi2007/6796)
Yttrande över remiss om KBM:s rapport Inriktning för utbildnings- och övningsverksamhet inom krisberedskapsområdet m.m. (Dnr 1582/2006)
Yttrande över remiss om Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m. (Ds2007:23) (Fi2007/5150)
Yttrande över Finansdepartementets remiss om möjlighet till tillfällig nedsättning av uttaget av avgifter för insättningsgarantin
Yttrande över remissen Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egna hem (s.k. förvärvsgarantier) (Fi2007/4536/BO)
Yttrande över remiss över betänkandet Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet (SOU 2007:23) (Fi2007/2472)
Yttrande över remiss av förslag till föreskrifter om tryggandegrunder (FI Dnr 07 2156 200)
Yttrande över remiss rörande förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FI Dnr 07 3420 200)
Yttrande över remiss om förslag till föreskrifter om ägar- och ledningsprövning (FI Dnr 07 3105 200)
Yttrande över remiss om Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22)
Yttrande över Finansinspektionens remiss om Ändringar i redovisningsföreskrifterna om rapportering av kvartals- och bokslutsuppgifter (FI Dnr 07-1505-001)
Yttrande över remissen "Att ta itu med fattigdomen. Krediters och garantiers nya roll i svenskt bilateralt bistånd." (SOU 2006:108) (UD2007/3843/USTYR)
Yttrande över remiss om promemorian Återförsäkring (Fi2006/7258)
Yttrande över remiss angående översyn av riktlinjer för EKN
Yttrande över remiss om Handeln med statsobligationer (FI Dnr 06-4354-309)
Direktionens yttrande över remiss av rapporten En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995 - 2005 (2006/07:RFR1) (060-1070-06/07
Yttrande över promemorian Statens ansvar för vissa betaltjänster (N2007/1398/ITFoU)
Yttrande över Finansdepartementets remiss om marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram (Fi2006/1017)
Yttrande över Justitiedepartementets remiss över promemorian Registrering av förlagsinsatser (Ju2006/9918/L1)