Riksbankens remissvar 2011

Datum Rubrik
Remissyttrande om Grönbok om möjligheten att införa stabilitetsobligationer (KOM(2011)818)
Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652) till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument samt förslag (KOM(2011)656)
Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)594) till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/07/EG
Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens
Direktionens remissyttrande om rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 (2010/11:RFR5)
Remissyttrande om Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument
Remissyttrande om Riksrevisionens rapport Myndigheternas insatser för finansiell stabilitet (RiR 2011:9)
Remissyttrande om förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2012-2014
Remissyttrande om departementspromemorian Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer (Ds 2011:25)
Remissyttrande om förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna
Remissyttrande om förslag till nya föreskrifter och allmänna råd för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare
Remissyttrande om Utvärderingsrapport, SAMÖ-KKÖ 2011
Remissyttrande om Kommissionens förslag till direktiv om bostadslåneavtal
Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar - egna riskberäkningsmodeller för marknadsrisker m.m.
Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar
Remissyttrande om Utrikesförvaltning i världsklass, Slutbetänkande av Utrikesförvaltningsutredningen (SOU 2011:21) samt Utrikesförvaltning i världsklass, En mer flexibel utrikesrepresentation, Delbetänkande av Utrikesförvaltningsutredningen (SOU 2010:32)
Remissyttrande om utkast till förordningar om styrning av el till samhällsviktiga elanvändare i en frånkopplingssituation
Remissyttrande om huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) 200 kB
Remissyttrande om Sekretess för finansiella företag (Ds 2011:7)
Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar
Remissyttrande om förslag till allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden
Remissyttrande om Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut
Remissyttrande om En samlad reglering för stärkt krisberedskap mot allvarliga tekniska fel och störningar i det centrala betalningssystemet 267 kB
Remissyttrande om förslag till ändrade värdepappersföreskrifter
Remissyttrande om förslag till ändrade fondföreskrifter
Remissyttrande om ändrade kapitaltäckningsregler - kompletterande remiss
Remissyttrande om förslag till nya föreskrifter om rapportering av likviditetsrisk
Remissyttrande om betänkandet Ett samlat insolvensförfarande - förslag till ny lag (SOU 2010:2)
Remissyttrande om Utdrag ur utkast till lagrådsremiss Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter (kompletterande remissförfarande) 213 kB
Remissyttrande om förslag till Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet
Remissyttrande om skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna
Remissyttrande om promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto och modernare beskattning av kapitalförsäkring
Remissyttrande om förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av bland annat införandet av en ny försäkringsrörelselag
Remissyttrande om Fondverksamhet över gränserna - Genomförande av UCITS IV-direktivet (SOU 2010:78)
Remissyttrande om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen
Remissyttrande om Utkast till proposition; Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation