Riksbankens remissvar 2012

Datum Rubrik
Promemoria upprättad av f.d. justitierådet Johan Munck om implementering av de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer och rekommendationer
Remissyttrande om Promemorian Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena
Remissyttrande om Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)
Remissyttrande om SOU 2012:53 AP-fonderna i pensionssystemet - en effektivare förvaltning av pensionsreserven
Remissyttrande om Ds 2012:39 Regler om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Remissyttrande om Förlängd tillämpning av vissa bestämmelser i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar
Ändring i förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna
Remissyttrande om Promemorian Sekretess i det internationella arbetet
Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2013-2016
Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens konsultation gällande direktiv 2009/65/EG
Remissyttrande om Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring i direktiv 2009/65/EG
Remissyttrande om Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen (Ds 2012:30)
Remissyttrande om Förslag till Finansinspektionens föreskrifter om säkerställda obligationer
Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om basfakta för investeringsprodukter (COM (2012) 352 final)
Remissyttrande om förslag till Finansinspektionens föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering
Remissyttrande om departementspromemorian Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (Ds 2012:19)
Remissyttrande om Kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens Il-direktivet och tjänstepensionsdirektivet
Remissyttrande om förslag till ändringar i föreskrifter om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar
Remissyttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik
Remissyttrande om förslag till ändrade marknadsplatsföreskrifter
Remissyttrande om EU-kommissionens grönbok om skuggbanksektorn
Remissyttrande om Ds 2012:10 Blankning
Remissyttrande om Departementspromemorian Revision i finansiella företag
Remissyttrande om Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet, SOU 2011:78
Yttrande om Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU
Remissyttrande om Ds 2012:1 Nya regler om prospekt
Remissyttrande om förslag till en ändring i Finansinspektionens
Remissyttrande om Betänkandet Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68)
Remissyttrande om EU-förslag om revision - Särskilda krav rörande lagstadgad revision i företag av allmänt intresse samt ett direktiv med ändringar av det s.k. revisorsdirektivet
Remissyttrande om betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59)
Riksbankens yttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning (2011/0361)