Riksbankens remissvar 2013

Datum Rubrik
Remissyttrande om Ds 2013:71 Säkerheter och avräkningar - ett alternativt genomförande av två direktiv 259 kB
Remissyttrande om Ds 2013:68 Säkerheter vid clearing hos central motpart 115 kB
Remissyttrande om Betänkandet en utvecklad budgetprocess - ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73) 115 kB
Remissyttrande om Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt nya regler om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem i kreditinstitut och värdepappersföretag
Remissyttrande om Betänkandet förstärkta kapitaltäckningsregler (SOU 2013:65) 258 kB
Remissyttrande om Reviderad promemoria Viss kreditgivning till konsumenter (Ds 2013:26) 112 kB
Remissyttrande om Promemoria Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro 110 kB
Remissyttrande om Förslag om en ny riksdagsordning (2012/13:URF3)
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag 187 kB
Remissyttrande om Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2014-2017 112 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 113 kB
Remissyttrande om Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet 287 kB
Remissyttrande om Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring 113 kB
Yttrande om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner 49 kB
Yttrande om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven... 261 kB
Remissyttrande om Promemoria om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag 113 kB
Remissyttrande om Ds 2013:35 Vägval för premiepensionen
Synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (COM (2013 266) 189 kB
Remissyttrande om förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna 67 kB
Remissyttrande om förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 68 kB
Remissyttrande om Departementspromemorian Ränteskillnadsersättning m m vid bolån (Ds 2013:38) 462 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkrings-tekniska avsättningar (FI Dnr 13-795) 493 kB
Remissyttrande om betänkandet Budgetramverket - uppfyller det EU:s direktiv? (SOU 2013:32) 113 kB
Remissyttrande om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållande av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser 46 kB
Remissyttrande om betänkandet Riksbankens finansiella oberoende 2 MB
Remissyttrande om betänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6) 308 kB
Remissyttrande om Promemoria Viss kreditgivning till konsumenter (Ds 2013:26)
Remissyttrande om Ds 2013:16 Prospektansvar
Förslag till ändringar i föreskriften om säkerhetsreserv och redovisningsföreskrifterna för försäkringsföretag
Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension (FFFS 2011:39)
Remissyttrande om Förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder och ändrade fondföreskrifter m.m.
Remissyttrande om Betänkandet En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (SOU 2012:79)
Remissyttrande om Betänkandet Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB (SOU 2012:83)
Remissyttrande om Europeiska Kommissionens remissförslag:
Remissyttrande om lagrådsremissen Sekretess i det internationella samarbetet
Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)
Promemoria om nya regler för finansiella konglomerat och grupper
Remissyttrande om riskviktsgolv för svenska bolån 283 kB
Remissyttrande om Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbete
Remissyttrande om Förslag till ändrade marknadsplatsföreskrifter
Betänkandet av alternativa investeringsfonder (SOU 2012:67)