Riksbankens remissvar 2003

Datum Rubrik
Yttrande över slutbetänkandet "Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag" (SOU 2003:84)
Promemoria om ratificering av ändring i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken
Yttrande över Finansinspektionens rapport Intressekonflikter i livbolagen
Yttrande över departementsskrivelse 2003:36 "Europeiska konventet om EU:s framtid: resultat och utgångsunkter inför nästa regeringskonferens”
Yttrande över promemoria om förslag till Lag om Europabolag (Ds 2003:15)
Yttrande över transparensutredningens betänkande (SOU 2003:48) Införlivande av transparensdirektivet
Yttrande över departementspromemorian (Ds 2003:28) Kandidatländernas anslutning till den Europeiska unionen
Yttrande över betänkandet Våra skatter? (SOU 2002:47)
Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om öppenhetskrav för emittenter vars värdepapper upptagits till handel på en reglerad marknad
Yttrande över betänkandet (SOU 2002:118) Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken samt delbetänkandet (2002:73) Förbättrad statistik om hushållens inkomster
Yttrande över Riksdagens revisorers rapport (2002/03:11) Riksbankens verksamhet – en studie av produktiviteten i Riksbanken
Yttrande över Framtida finansiell tillsyn (SOU 2003:22)
Yttrande över Riksdagens revisorers rapport (2002/03:9) Upphandling vid Sveriges riksbank
Yttrande över Värdepappersfondsutredningens slutbetänkande (SOU 2002:104)
Yttrande över promemorian ”Starkare ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare att minska sjukfrånvaron” (Ds 2002:63)