Riksbankens remissvar 2009

Datum Rubrik
Yttrande avseende förslag till Svensk standard för indelning av arbetskraftskostnader medmera, 2008 (SIAK 08)
Yttrande över remiss angående Globaliseringsrådets slutrapport Bortom krisen - Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin (Ds 2009:21)
Yttrande över remiss om förslag till allmänna råd om fortsatt tillämpning av 5 § lag (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Yttrande över remiss angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i finansiella företag
Yttrande över remiss angående förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna FFFS 2008:25 och FFFS 2008:26
Yttrande över remiss angående förslag till ändringar i föreskrifter om värdepappersrörelse
Yttrande över remiss angående förslag till ändringar i föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag
Yttrande över remiss om Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 108 kB
Yttrande över slutbetänkande om En ny ransonerings- och prisregleringslag (SOU 2009:69 105 kB
Yttrande över remiss angående Bättre och snabbare insättningsgaranti (SOU 2009:41) 209 kB
Yttrande över remiss angående Bankföreningens promemoria om Likviditetsmatchning för säkerställda obligationer efter konkurs
Yttrande över remiss angående Utkast till proposition om införande av stabilitetsavgift
Yttrande över remiss angående betänkandet Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter (2008/09:URF4)
Yttrande över remiss angående Förenklad löneutmätning - KFM Rapport 2009:3
Yttrande över remiss angående Förslag till omarbetning av direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
Yttrande över remiss angående förslag till föreskrifter om ägar- och ledningsprövning
Yttrande över remiss angående förslag från Premiepensionsmyndigheten om utvidgade placeringsmöjligheter
Yttrande över remiss angående utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet
Yttrande över remiss angående departementspromemorian Stärkt finanspolitiskt ramverk - översyn av budgetlagens bestämmelser om utgiftstak (Ds 2009:10)
Yttrande över remiss angående utkast till proposition om Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin
Yttrande över remiss angående upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus - Statlig medverkan i finansieringen
Yttrande över remiss angående utkast till lagrådsremiss om stabilitetsavgift
Yttrande över remiss angående Allmän översyn av EG:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv
Yttrande över remiss angående förslag till Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2009:1)
Yttrande över remiss angående EG:s redovisningsdirektiv - Mikroföretag
Yttrande över remiss om delbetänkandet Ransonering och prisreglering i krig och fred (SOU 2009:3)
Yttrande över promemoria Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag
Yttrande över remiss angående Etiken, miljön och pensionerna (SOU 2008:107)
Yttrande över remiss angående departementspromemorian Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner (Ds 2008:86)
Yttrande över remiss angående Brist på brådska - en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102)