Riksbankens remissvar 2005

Datum Rubrik
Yttrande över slutbetänkande Informationssäkerhetspolitik - Organisatoriska konsekvenser (SOU 2005:71) (Fö2005/2204/CIV)
Yttrande över remiss angående promemoria om flytträtt för försäkringssparande (Fi2004/2598)
Yttrande över departementspromemorian Europakooperativ (Ds 2005:45) (Ju2005/8848/L1)
Yttrande över promemorian om förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (Fi2005/6048)
Yttrande över promemorian Elektronisk ingivning till Bolagsverket (Ju2005/10549/L1)
Yttrande över promemoria Konsumentskyddet inom det finansiella området (2005-09-12) (Fi2005/1958)
Yttrande över departementspromemorian (Ds 2005:37) Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (UD2005/55166/ERS)
Yttrande över remiss – Redovisning av FTA samt nya upplysningar i försäkringsföretag med verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring och om leasing i juridisk person (FI Dnr 05-191-250)
Yttrande över Riksdagsförvaltningens betänkande Införandet av vissa av budgetlagens bestämmelser för riksdagens myndigheter (2005/06:URFI)
Yttrande över remissen IFRS-anpassningar av redovisningsföreskrifterna för räkenskapsåret 2006 (FI Dnr 05-191-250)
Yttrande över förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2003:10 om kapitaltäckning och stora exponeringar (FI Dnr 05-6089-200)
Yttrande över remiss av Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning (Fi2005/4589)
Yttrande över remissen Förslag till ändringar och anpassningar av redovisningsföreskrifterna med anledning av verkligt värdeoptionen samt Redovisningsrådets normer (FI Dnr 05-191-250)
Yttrande över delbetänkandet "Säker information – förslag till informationssäkerhetspolitik" (SOU 2005:42) (Fö2005/1418)
Yttrande över remissen Följdändringar med anledning av departementspromemorian Förenklade redovisningsregler med mera. (Ju2004/10672/L1) (Fi2005/4324)
Yttrande över remiss angående Föreskrifter och allmänna råd om intern riskklassificering (IRK) och föreskrifter om operativ risk (FI Dnr 05-5696-200)
Yttrande angående Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden (SOU 2005:58)
Yttrande över remissen Prospektansvar - slutbetänkande av Prospektutredningen (SOU 2005:18)
Yttrande över promemoria angående framskjuten tillämpningstidpunkt för nya värderingsbestämmelser i årsredovisningslagen (Ju2005/5758/L1)
Yttrande över promemoria Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. (Fi2005/3215)
Yttrande angående remiss av En utvecklad krisberedskap – Krisberedskapsmyndighetens (KBM) underlag inför 2005 års propostion om krisberedskap och KBM:s översyn av förordning (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och förhöjd beredskap
Yttrande över betänkandet ”Reformerat system för insättningsgarantin”, SOU 2005:16
Yttrande över riksdagsförvaltningens remiss om lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter (dnr 030-3555-04/05)
Yttrande över promemoria om förslag till ny lag om särskild tillsyn över finansiella konglomerat och till flera ändringar i befintliga lagar på finansmarknadsområdet (Ds 2005:1)
Yttrande angående remiss av rapporten Svensk krisberedskap i internationell samverkan
Yttrande angående remiss av rapporten Strategi för att säkra Internets infrastruktur
Yttrande över förslag beträffande föreskrifter om informationssäkerhet för 24-timmarsmyndigheter
Yttrande över promemorian Förenklade redovisningsregler m.m. (Ju2004/10672/L1)
Yttrande över promemorian Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Ds 2004:52) del 1-4
Yttrande över promemoria om ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag och försäkringsbolag (promemoria 2005-01-04) (Ju2005/39/L1)
Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ett förnyat efterlevandeskydd inom premiepensionssystemet (Fi2001/4111)
Yttrande över remiss av Krisberedskapsmyndighetens planeringsunderlag avseende samhällets krisberedskap 2006 (0522/2004)
Yttrande över remiss av Krisberedskapsmyndighetens översyn av förordningen (2002:472) om fredstida krishantering och åtgärder vid höjd beredskap (0409/2004)
Yttrande över promemoria om ändrade avgifter för insättningsgarantin (Fi2004/5444)
Yttrande över delbetänkandet Genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2004:101)
Yttrande över remiss angående behov av sekretess för uppgifter om sändare (basstationer) för mobiltelfoni
Yttrande över Finansdepartementets promemoria Vissa kupongskattefrågor (Fi2004/6209)