Riksbankens remissvar 2015

Datum Rubrik
Remissyttrande om Ändrade föreskrifter om resolution 105 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna 125 kB
Remissyttrande om Betänkandet En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter (2015/16:URF1) 126 kB
Remissyttrande om Promemoria med utdrag ur utkast till lagrådsremiss Förstärkt insättningsgaranti 301 kB
Remissyttrande över Föreskrifter om resolution 129 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 125 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter med anledning av genomförandet av Solvens 2-direktivet 126 kB
Remissyttrande om Promemorian Amorteringskrav 516 kB
Remissyttrande om Nya regler för AP-fonderna 207 kB
Remissyttrande om Promemorian Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer 203 kB
Remissyttrande om Delbetänkandet UCITS-V - En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 129 kB
Remissyttrande om Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2016-2019 127 kB
Remissyttrande om Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar - Delrapport från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02) 205 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna 125 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv 126 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i regler om skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv 125 kB
Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 127 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av ändringar i 2004 års öppenhetsdirektiv samt en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscenter 130 kB
Remissyttrande om Promemorian Förstärkt insättningsgaranti 358 kB
Remissyttrande om Betänkandet (SOU 2015:25) En ny Säkerhetsskyddslag 127 kB
Remissyttrande om Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning (Ds 2015:30) 177 kB
Yttrande över remiss om Identifiering och kapitalbuffertpåslag för övriga systemviktiga institut (O-SII) 300 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) 128 kB
Remissyttrande om Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse 126 kB
Remissyttrande om Betänkandet En ny redovisningstillsyn (SOU 2015:19) 176 kB
Remissyttrande om Betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40) 309 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 177 kB
Remissyttrande om Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde 457 kB
Remissyttrande om Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Remissyttrande om Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2) 128 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån
Remissyttrande om Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Ds 2015:2 464 kB
Remissyttrande om En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna 175 kB
Remissyttrande om betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5) 126 kB
Remissyttrande om Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2-direktivet 131 kB
Remissyttrande om Ändring av riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 175 kB
Remissyttrande om Några värdepappersmarknadsfrågor (Ds 2014:46) 176 kB
Förslag till ändring av FIs föreskrifter FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertar 205 kB
Betänkandet Internationella säkerheter i flygplan m.m. - Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet (SOU 2014:79) 129 kB
Yttrande över Kontanthanteringsutredningens betänkande Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) 1 MB
Yttrande om kommande kapitalkrav på banker - FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 202 kB
Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av förordning (EG) nr 2494/95 176 kB
Yttrande över betänkandet Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden (SOU 2014:70) 290 kB