Yttrande över Finansdepartementets lagrådsremiss om stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 STOCKHOLM

ERT DNR Fi2008/6057
VÅRT DNR 2008-810-STA

 

Riksbanken välkomnar Finansdepartementets förslag. Stabilitetsplanen verkar förtroendestärkande och bidrar till att förbättra marknadens funktionssätt. Den ger också regeringen möjligheter att agera på ett lämpligt sätt om situationen i det finansiella systemet skulle förvärras. Riksbanken förordar låga och enhetliga avgifter i garantiprogrammet för bankupplåning i syfte att stimulera ett brett deltagande.


Riksbanken välkomnar regeringens stabilitetsplan. I ett läge där oron på de internationella finansiella marknaderna också slår mot Sverige är det värdefullt att regeringen har tillräckligt kraftfulla och flexibla verktyg. Åtgärderna syftar till att motverka risken för att allvarliga problem uppstår i Sverige och minska skadeverkningarna i det finansiella systemet om situationen allvarligt skulle försämras.


Enligt Riksbankens bedömning är förslaget i allt väsentligt väl avvägt. Det ger ett brett bemyndigande till regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att värna stabiliteten i det finansiella systemet. Det är naturligt att förslaget tar sin utgångspunkt i den svåra situation som rådde i den svenska banksektorn i början av 1990-talet. Samtidigt är det viktigt att påpeka att situationen idag är en annan än den var vid den svenska bankkrisen. Det handlar i första hand om en internationell finansiell kris som lett till att svenska instituts finansiering blivit svårare och dyrare. Det handlar också om en förtroendekris på de internationella marknaderna som gjort att interbankmarknader globalt inte fungerar som de ska.


Även om förhållandena i Sverige är bättre än på många andra håll, så har Sverige och de svenska bankerna påverkats i allt högre utsträckning av att det inte har funnits tillgång till lång finansiering. Den svenska interbankmarknadens funktionssätt har försämrats som ett resultat av den internationella krisen, även om den svenska dagslånemarknaden fungerar tillfredställande.


Enligt Riksbankens mening är det angeläget att motverka de störningar som finns på interbankmarknaden och återupprätta förtroendet på denna marknad. Den föreslagna upplåningsgarantin kan bidra till detta. Riksbanken förordar en låg garantiavgift som är likformig för alla banker, åtminstone för löptider upp till ett år. Syftet bör vara att stimulera ett brett deltagande för att stärka förtroendet.


Riksbanken stöder att Riksgäldskontoret får en central roll som ansvarig myndighet för såväl garantisystemet, stabilitetsfonden som eventuella kapitaltillskott till kredit¬instituten. Riksbanken instämmer med regeringens förslag att Riksgäldskontoret ska ha möjlighet att ta upp lån till staten för att tillgodose behovet av statslån med olika löptider. Riksbanken anser att en lämplig beslutsordning för detta är att det sker efter samråd med Riksbanken.


Det är ännu oklart hur åtgärder i andra europeiska länder kommer att utformas. Mot bakgrund av det internationella beroende som finns mellan olika länders räntemarknader är det därför, enligt Riksbankens mening, viktigt att inkludera möjligheter att vid behov justera åtgärderna så att de står i samklang med andra länders åtgärder.

 

På direktionens vägnar:


Stefan Ingves

 

Kerstin Alm

 

I beslutet har deltagit:
Direktionen: Stefan Ingves (ordförande), Irma Rosenberg, Lars Nyberg, Lars E.O. Svensson, Barbro Wickman-Parak och Svante Öberg

 

Föredragande har varit Jonas Niemeyer, Johan Molin och Frida Fallan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?