Riksbankens remissvar

Datum Rubrik
Remissyttrande om Betänkande Fokus premiepension (SOU 2016:61) 290 kB
Remissyttrande om Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (SOU 2016:53) 617 kB
Remissyttrande om Promemorian Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket 408 kB
Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685 255 kB
Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM (2016) 683 256 kB
Remissyttrande om Förslag till ny trafikljusmodell 253 kB
Remissyttrande om En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45) 257 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk 256 kB
Remissyttrande om Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti 278 kB
Remissyttrande över förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017-2020 255 kB
Remissyttrande om promemorian Några finansmarknadsfrågor 419 kB
Remissyttrande om Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder 254 kB
Remissyttrande om Stresstestmetod för bedömning av kapitalplaneringsbuffert 416 kB
Remissyttrande om Promemoria Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder 805 kB
Remissyttrande om Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet 197 kB
Remissyttrande om Förslag till regler för förenklade skyldigheter för återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner 252 kB
Remissyttrande om Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna 253 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser 254 kB
Remissyttrande om Föreskrifter om insättningsgaranti 195 kB
Remissyttrande om Promemoria: Bekämpning av marknadsmissbruk 325 kB
Remissyttrande om Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder 253 kB
Remissyttrande om Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag - m.m. (SOU 2016:8) 272 kB
Remissyttrande om Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer 352 kB
Remissyttrande om Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet 128 kB
Remissyttrande om huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104) 284 kB
Direktionens remissyttrande om rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015 (2015/16:RFR6) 1 MB
Remissyttrande över Nordeas ansökningar om tillstånd att verkställa fusionsplaner 2 MB
Remissyttrande om Kapitalkrav inom pelare 2 avseende löptidsantaganden samt FI:s tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponeringar 360 kB
Remissyttrande om Promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess 126 kB
Remissyttrande om Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner Delrapport 2 från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02) 590 kB
Remissyttrande om Finansinspektionens förslag till ändring av föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde 200 kB
Remissyttrande om Betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö 126 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån 358 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik 200 kB
Remissyttrande om Regeringens utkast till proposition Elektroniskt kungörande av författningar 126 kB
Remissyttrande om Kompletterande regler om återhämtningsplaner och om avtal om finansiellt stöd inom koncerner 203 kB
Remissyttrande om förslag till nya regler om återhämtningsplaner 174 kB