Riksbanksfullmäktiges remissvar

Datum Rubrik
Fullmäktiges remissyttrande om rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 (2015/16:RFR6) 499 kB
Fullmäktiges remissyttrande om delrapport 2 från 2015 års betaltjänstutredning Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner 269 kB
Yttrande om betänkandet Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) 246 kB
Fullmäktiges remissyttrande om rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 (2010/11:RFR5)
Yttrande över remiss angående betänkandet Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter (2008/09:URF4)
Yttrande över betänkandet Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51) (Fi2007/6427)
Fullmäktiges yttrande över remiss av rapporten En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995—2005 (2006/07:RFR1) (060-1070-06/07)
Remiss angående betänkandet Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning (SOU 2000:106)
Remiss av Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning
Remiss angående Kommunala finansförbund (SOU 1998:72)
Remiss angående Bankgirocentralen BGC AB:s ansökan att bedriva clearingverksamhet
Ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS1992:19) om beräkning av ränteriskexponering
Remiss angående Insättargarantinämndens rapport den 29 januari 1998
Remiss angående betänkandet Försäkringsgaranti (SOU 1998:22)
Remiss angående Promemoria om ny beslutsordning på bank- och försäkringsområdet
Remiss angående ansökan om oktroj för Salus Bankaktiebolag
Remissvar på AP-fonden och det reformerade ålderspensionssystemet (Ds 1998:7)
Remiss av betänkandet Säkrare obligationer? (SOU 1997:110)
Remiss av betänkandet Redovisning och aktiekapital i euro och annan utländsk valuta
Remiss av betänkandet Ansvaret för valutapolitiken (SOU 1997:10)
Remiss av rättschefspromemorian, Riksbankens ställning, analys av behovet av grundlagsändringar
Remiss av betänkandet Sverige och EMU (SOU 1996:158)