Riksbankens undersökning av omsättningen på den svenska valuta och derivatmarknaden

Riksbanken har genomfört en undersökning av omsättningen på den svenska valuta- och derivatmarknaden avseende april 2001. Denna undersökning är en del av en större undersökning koordinerad av Bank for International Settlements (BIS) och omfattar 48 länder (1) . Undersökningen speglar omsättningen av valutakontrakt på avista- och derivatmarknaden samt omsättningen av ränterelaterade derivatkontrakt utan valutarisk. Undersökningen har genomförts tidigare, senast i april 1998. Årets undersökning avser handel på OTC-marknaden och är riktad till de fyra största svenska aktörerna. Dessa aktörer står för ca 90 procent av den totala omsättningen.

Studien består av två delar: valutamarknad och derivatmarknad. Omsättningen på den svenska valutamarknaden (2) har fördubblats jämfört med den senaste undersökningen april 1998. Under samma period har omsättningen i derivatinstrumenten ökat med 25 procent.

Omsättningen av valutarelaterade instrument

Valutamarknaden definieras liksom i de tidigare BIS-undersökningarna som avistahandel och handel i FX swappar och outright terminer. Uppgifterna i diagram 1 visar att den genomsnittliga dagliga omsättningen ökat med 105 procent jämfört med den senaste undersökningen april 1998.

Diagram 1.  Omsättningen på den svenska valutamarknaden (avista, FX swap och outright termin), miljarder kronor i genomsnitt per dag


Omsättning har ökat i alla typer av valutainstrument. Den största ökningen hittar man hos FX swappar som också är det mest omsatta instrumentet på den svenska valutamarknaden (se tabell 1).

Tabell 1.  Omsättningen på valutamarknaden i Sverige, dagligt genomsnitt, april 2001

 
En avistaaffär är ett köp eller en försäljning av valuta med omedelbar leverans. I praktiken sker leveransen inom två dagar. En outright terminsaffär är ett köp eller en försäljning av valuta med fördröjd leverans. Ett swapavtal är en överenskommelse om att köpa en valuta t.ex. idag och sälja tillbaka samma valuta vid ett senare tillfälle. En swap består således av två transaktioner en avista och en outright termin transaktion. FX swappar har normalt en löptid upp till ett år.

På den svenska avistamarknaden är svenska kronor mot euro det mest omsatta valutaparet, vilket är en förändring jämfört med 1998 då D-mark mot US-dollar var det mest handlade valutaparet och svenska kronor mot D-mark kom först på andra plats. Handeln i svenska kronor mot euro har en andel på 31 procent vilket kan jämföras med de 17 procenten som svenska kronor mot D-mark utgjorde 1998. Det näst viktigaste valutaparet på avistamarknaden är euro mot US-dollar med en andel på knappt 27 procent. Jämfört med handel D-mark mot US-dollar 1998 är andelen oförändrad. På FX swap- och terminsmarknaden är liksom 1998 det viktigaste valutaparet svenska kronor mot US-dollar (se tabell 2).

Tabell 2.  De mest handlade valutaparen på den svenska valutamarknaden, dagligt genomsnitt, april 2001


 
De utländska bankerna står för knappt hälften av transaktioner gentemot de svenska instituten, vilket är en minskning med drygt 10 procentenheter jämfört med 1998 (se tabell 3). Däremot har de övriga finansiella institutens roll som motpart blivit viktigare jämfört med 1998. De är motpart i ca 20 procent av valutatransaktioner jämfört med ca 14 procent i förra studien. Svenska icke-finansiella kunder står som motpart i en fjärdedel av valutatransaktioner liksom 1998.

Tabell 3.  Motpartsfördelad omsättning på valutamarknad i Sverige, dagligt genomsnitt, april 2001


Omsättning av derivat instrument

Derivattransaktioner kan delas upp i ränterelaterade kontrakt utan valutarisk och kontrakt som även innehåller valutarisk. För den första kategorin avses FRA, ränteswappar och ränteoptioner. För den andra kategorin avses currencyswappar och valutaoptioner.

Omsättningen i derivatinstrumenten har ökat med ca. 25 procent jämfört med 1998 års undersökning och uppgår till 41 miljarder kronor i genomsnitt per dag (se diagram 2).

Diagram 2.  Total derivatomsättning på den svenska marknaden, miljarder kronor per dag


 
Undersökningen visar att FRA (Forward Rate Agreement) liksom 1998 är det mest omsatta ränteinstrumentet (se tabell 4). Omsättningen i FRAs har ökat med ca. 37 procent jämfört med den förra studien. Ett FRA kontrakt innebär att två parter avtalar om en fast ränta på en placering under en framtida period. Omsättningen i ränteswappar har ökat med nästan 50 procent. Ränteswap är ett kontrakt där parterna byter ränteflöden med varandra. Normalt byter man rörlig ränta mot fast ränta i en och samma valuta.

Omsättningen av ränteoptioner har minskat med 85 procent sedan 1998. En optionsaffär ger innehavaren av ett optionskontrakt rätten men inte skyldigheten att köpa (sälja) en räntebärande värdepapper eller valuta vid en överenskommen tidpunkt till ett överenskommet pris.

Vad gäller ränterelaterade instrument med valutarisk kan noteras att för currency swappar har omsättningen minskat med ca. 5 procent. Currency swappar är ett instrument där kontrahenterna byter ränteflöden med varandra men till skillnad från ränteswappar är räntorna i olika valutor. De har normalt en löptid på mellan ett till tio år. Omsättningen för valutaoptioner slutligen har ökat med närmare 50 procent.

Tabell 4. Omsättning i derivat på den svenska marknaden, per instrument, dagligt genomsnitt i april 2001

På derivatmarknaden liksom på valutamarknaden är de största motparterna till de svenska instituten utländska banker och svenska icke-finansiella kunder (se tabell 5). De utländska bankernas andel har dock minskat kraftigt jämfört med förra studien till förmån för utländska finansiella institut samt svenska och utländska kunder.

Tabell 5.  Motpartsfördelad omsättning på derivatmarknad i Sverige, dagligt genomsnitt, april 2001Den svenska räntederivatmarknaden (FRA, ränteswap och ränteoption) domineras av instrument knutna till räntor i svenska kronor. Dessa svarar för drygt 60 procent av omsättningen. Därefter kommer räntederivat i norska och i danska kronor samt i euro. Omsättningen i derivat knutna till räntor i euro har mer än fördubblats i jämförelsen med omsättningen i derivat knutna till räntor i D-mark och franska franc i 1998 års studie (se tabell 6).

Tabell 6. Omsättning i räntederivat (FRA, ränteswap och ränteoption) på den svenska marknaden, fördelat per valuta, dagligt genomsnitt i april 2001
 

Ytterligare information lämnas av: Antti Koivisto, Avdelningen för marknadsoperationer tel. 08 - 787 05 08

1) BIS publicerar idag en sammanställning av samtliga länders undersökningar. I den svenska studien har justering för dubbelräkning gjords för transaktioner inom landet men inte mellan länderna. Dubbelräkning uppkommer när två rapportörer var för sig redovisar sina gemensamma transaktioner.

2) Observera att den Svenska marknaden är definierat som institut i Sverige.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?