Bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga ut- och inlåningsräntor

Datum

Riksbanken har per den sista mars 1996 undersökt bankernas in- och utlåningsräntor samt utlåningsräntorna i bostadsinstituten.

Den totala genomsnittliga räntan på samtliga lån i bankerna och bostadsinstituten var 10,5 procent per den sista mars 1996. Detta påvisar den genomsnittliga räntekostnaden på friska krediter från svenska kreditinstitut i svenska kronor som allmänheten bar vid denna tidpunkt. Den redovisade kreditvolymen utgör 80 procent av kreditinstitutens totala utestående kreditvolym i svenska kronor till allmänheten .

Den genomsnittliga räntekostnaden på lån var den sista mars 1996 10,2 i bankerna och 10,6 procent i bostadsinstituten.

Bankerna ger lån till rörlig ränta, medan bostadsinstituten erbjuder kunderna lån till såväl fast som rörlig ränta. Utlåningen i bostadsinstituten är till ca 90 procent bunden till fast ränta. Eftersom bankerna finansierar sin utlåning i svenska kronor med inlåning, varierar bankernas räntor med den korta marknadsräntan med viss eftersläpning. Bankernas in- och utlåningsräntor sjönk under fösta kvartalet 1996 med 0,9 procentenheter, till 5,3 respektive 10,2 procent. Skillnaden mellan bankernas ut- och inlåningsränta var därmed oförändrad, 4,9 procentenheter.

Bostadsinstitutens finansiering sker direkt på värdepappersmarknaden med certifikat eller obligationsupplåning. Förändringar i bostadsinstitutens utlåningsräntor styrs därför av både långa och korta marknadsräntor. Bostadsinstitutens totala genomsnittliga räntesats återspeglar huvudsakligen ett genomsnitt av räntesatser upp till 5 år tillbaka i tiden.

Den genomsnittliga räntan i bostadsinstituten på återstående löptider visar att räntekostnaden varierar beroende på fast eller rörlig ränta samt räntebindningstillfälle.

Från december 1995 till utgången av mars 1996 har de långa räntorna sjunkit. Undersökningen visar att det är omkring 16 procent av låntagarna som kommer att lösa eller omsätta sina lån till ny räntesats under det närmaste halvåret.

Den rörliga räntan i bostadsinstituten var i genomsnitt 8,5 procent vid utgången av första kvartalet 1996. Denna ränta kan närmast jämföras med bankernas utlåningsränta, som var 10,2 procent. Ränteskillnaden förklaras dels av att bankernas utlåningsränta innehåller ränta på checkräkningskrediter, dels av att bostadsinstitutens krediter har en annan typ av säkerheter (fastigheter) än banklån.

Bostadsinstituten finansierar lånen direkt på värdepappersmarknaden där räntorna varierar i stort sett dagligen. Därför är nyutlåningsräntan på lån med olika räntebindningstider i undersökningen ett genomsnitt av räntesatser på lån givna under kvartalet.

Under första kvartalet 1996 valde kunderna huvudsakligen lån till fast ränta med en bindningstid mellan ett och 4 år. Kunderna har i liten utsträckning (ca 10 procent av omsatta och nya lån) valt att binda sina lån på mindre än ett år. Räntesatsen på dessa lån var 8,5 procent i genomsnitt.

Underlag till bankernas ut- och inlåningsränta finns att hämta i Riksbankens personalentré, Malmskillnadsgatan 7, eller kan beställas från informationscentralen
tel. 08-787 01 00.

Frågor besvaras av Anna-Karin Nedersjö tel. 08-787 01 27.

SVERIGES RIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?