Reporäntan sänks till 4,25 procent

Datum

Riksbankens direktion har idag beslutat att sänka reporäntan med 0,50 procentenheter till 4,25 procent. Den globala finansiella krisen fördjupar den pågående konjunkturnedgången med lägre inflationstryck som följd. Ett antal centralbanker sänker nu räntorna i en gemensam aktion för att mildra konsekvenserna av den pågående finansiella krisen.

Gemensamt uttalande från centralbanker

Under den nuvarande finansiella krisen har centralbanker löpande haft täta kontakter och haft ett nära samarbete när det gäller till exempel att tillföra likviditet för att minska påfrestningarna på de finansiella marknaderna.


Inflationstrycket har nu börjat avta i flera länder, delvis som en följd av lägre priser på energi och andra råvaror. Inflationsförväntningar sjunker och är förankrade kring prisstabilitet. Den fördjupade finansiella krisen har ökat nedåtriskerna för den ekonomiska tillväxten och därmed reducerat uppåtriskerna för prisstabilitet.


En viss lättnad i de globala monetära förhållandena är därmed motiverad. Därför meddelar idag Bank of Canada, Bank of England, den Europeiska Centralbanken, Federal Reserve, Sveriges riksbank och Swiss National Bank sänkningar i de penningpolitiska styrräntorna. Bank of Japan uttrycker sitt starka stöd för dessa policyåtgärder.

Svagare ekonomisk utveckling i Sverige

Riksbankens direktion gör bedömningen att den ekonomiska tillväxten i Sverige försvagas och att inflationstrycket avtar som en effekt av den finansiella krisen.  Denna har lett till högre räntor för företag och hushåll, lägre förmögenheter och en ökad osäkerhet. Riksbankens prognoser för såväl inflation som BNP kommer därför att revideras ned.


Arbetsmarknaden visar också allt tydligare tecken på försvagning. Nedgången i den ekonomiska aktiviteten och de lägre priserna på olja och andra råvaror talar för att inflationstrycket blir lägre framöver.


Även om utvecklingen i Sverige till viss del skiljer sig från den i andra länder, är en sänkning av reporäntan motiverad även här. Att sänkningen samordnas med andra centralbanker stärker förtroendet och ökar möjligheterna att den får positiva effekter. Närmare analyser och prognoser för utvecklingen i Sverige kommer att presenteras efter direktionens nästa penningpolitiska möte som äger rum den 22 oktober.

Ändrade villkor för sexmånaderskredit i SEK 

Som en följd av sänkningen av reporäntan med 0,5 procentenheter har direktionen också fatta beslut om att sänka räntan med 0,5 procentenheter på de krediter som beviljas i den auktion av sexmånaderskredit som genomförs idag. Anbudsgivare ges också möjlighet att dra tillbaka sina bud.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 15 oktober. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från den 15 oktober.


En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves, vice riksbankschef Irma Rosenberg och Anders Vredin chef för avdelningen för penningpolitik hålls idag kl. 14.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se


Information från andra centralbanker hittar du via länkarna nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?