Riksbanken svarar på Goodfriends och Kings utvärdering

Datum

Riksbankens direktion och fullmäktige konstaterar att utvärderarna Goodfriend and King lämnar övervägande positiva omdömen om Riksbankens arbete med penningpolitik och finansiell stabilitet i sin rapport ”Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015” som gjorts på uppdrag av finansutskottet. Såväl direktionen som fullmäktige välkomnar den kommande översynen av riksbankslagen och anser att flera av utvärderarnas rekommendationer bör beaktas i en sådan översyn.
Ingves intervjuas om Goodfriends och Kings utvärdering

"En lagöversyn är ett bra sätt att se om den svenska riksbankslagen är ändamålsenlig för de uppgifter banken står inför. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den flexibla inflationsmålregimen har fungerat väl, vilket utredarna också konstaterar", säger riksbankschef Stefan Ingves.

Av särskild vikt att se över ansvaret för finansiell stabilitet

Direktionen och fullmäktige menar, liksom utvärderarna, att det är viktigt att verksamhetsområdet finansiell stabilitet ses över i en kommande översyn av riksbankslagen och att Riksbankens ansvar på detta område förtydligas. Direktionen betonar, i linje med utvärderarna, också vikten av att revidera det organisatoriska och legala ramverket för makrotillsynen. Direktionen anser att detta ramverk bör utredas på nytt.

Flera penningpolitiska frågor förtjänar ytterligare diskussion

Direktionen pekar på att utvärderarna lyfter fram flera penningpolitiska frågor som förtjänar ytterligare analys och diskussion. En viktig fråga är exempelvis hur detaljerat målet för penningpolitiken ska formuleras i lagen.

 

Direktionen anser att det finns flera fördelar med att byta variabel för inflationsmålet från KPI till KPIF eller HIKP och välkomnar en fortsatt diskussion om denna fråga, även om man inte nu tar ställning till förslaget att byta målvariabel. Direktionen instämmer i Goodfriends och Kings rekommendation att penningpolitiken fortsatt ska fokusera på att uppnå inflationsmålet och därutöver ta hänsyn till den realekonomiska utvecklingen.

 

Riksbankens direktion och fullmäktige har lämnat två separata remissvar till finansutskottets tredje externa och oberoende utvärdering av Riksbankens penningpolitik. Utvärderingen gjordes av Marvin Goodfriend och Mervyn King och publicerades 19 januari 2016.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?