Finansinspektionens förslag till amorteringskrav

Datum

Riksbanken välkomnar Finansinspektionens förslag till amortering av nya bolån. Riksbanken har vid flera tillfällen framhållit vikten av att införa ett amorteringskrav för att minska riskerna med hushållens höga skuldsättning.

Riksbanken anser att:

 

  • Det föreslagna amorteringskravet är förhållandevis milt ur ett internationellt perspektiv. En anledning till det är möjligheten att omvärdera bostaden vart femte år utifrån en allmän prisutveckling på bostadsmarknaden. Kravet bör därför kompletteras med en inkomstbaserad skuldbegränsning.
  • Förslaget att kunna omvärdera bostaden vid en avsevärd värdeförändring bör förtydligas.
  • Bankernas möjligheter att bevilja undantag vid särskilda skäl bör vara begränsade, temporära och regelbundet omprövas för att skapa ett mer effektivt amorteringskrav. Det ska vara upp till kreditgivaren att ge undantag från amorteringskravet och inte vara en rättighet för låntagaren.
  • Riksbanken håller fast vid sin kritik mot förslaget att undanta nyproducerade bostäder från amorteringskravet. Om ett sådant undantag ändå införs bör det vara tidsbegränsat.
  • Riksbanken upprepar även sin kritik mot att Finansinspektionen ska inhämta regeringens medgivande innan förslaget till amorteringskrav beslutas.
  • Finansinspektionen bör kontinuerligt utvärdera om amorteringskravet har fått önskad effekt på skuldutvecklingen.

Även om Riksbanken anser att det föreslagna amorteringskravet är ett steg i rätt riktning behövs det ytterligare åtgärder för att hantera hushållens höga skuldsättning.


"Det är av stor vikt att åtgärder snabbt genomförs för att minska riskerna med hushållens höga skuldsättning. Finansinspektionens förslag till amorteringskrav är ett steg på vägen, men kommer att ha en liten effekt på den samlade skuldsättningen i Sverige och är därför inte tillräckligt för att minska riskerna", säger riksbankschef Stefan Ingves.

 

Läs hela remissvaret här: Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?