Europeiska systemrisknämnden analyserar fastighetsmarknader och kriser i EU

Datum

För att motverka risker kopplade till fastighetsmarknaderna i EU fungerar sannolikt en kombination av olika åtgärder bäst. Det är en av slutsatserna i Europeiska systemrisknämndens (ESRBs) två rapporter om EU-ländernas fastighetsmarknader, för bostäder respektive kommersiella fastigheter, som publiceras idag.

"Fastighetssektorn är viktig för den finansiella stabiliteten. Historien har lärt oss att fastighetskriser oftast innebär allvarliga och långdragna konsekvenser för ekonomin. ESRBs rapporter är välkomna bidrag till att bättre förstå sambanden mellan fastighetssektorn och finansiell stabilitet, vilket är viktigt inte minst för oss i Sverige. Riksbanken har ju länge varnat för en obalanserad utveckling av bostadspriser och hushållens skuldsättning, bland annat i vår rapport Finansiell stabilitet", säger Stefan Ingves

 

ESRBs rapporter analyserar dels strukturella skillnader mellan fastighetsmarknaderna i olika EU-länder, dels kriser på fastighetsmarknaderna i EU sedan 1990-talet. Rapporterna drar ett flertal viktiga slutsatser:

 

  • För bostadsmarknaderna har högre belåningsgrader, förmånlig skattebehandling av ägande och hög skuldsättning i banksektorn medfört djupare kriser.

  • För de kommersiella fastighetsmarknaderna har kriser ägt rum efter perioder med stigande priser och ökad utlåning med låg kreditkvalitet. Kriserna har också resulterat i betydande kreditförluster.

Det finns idag en rad olika så kallade makrotillsynsåtgärder för att minska sårbarheter kopplade till fastighetssektorn. Makrotillsynsåtgärder fokuserar på stabiliteten i det finansiella systemet som helhet snarare än i enskilda finansiella institut. Exempel på sådana åtgärder är att begränsa hur stora lån hushåll får ta i förhållande till värdet på bostaden (bolånetak) eller i förhållande till inkomsten (skuldkvotstak). Analysen i rapporterna visar att en kombination av olika åtgärder kan vara mer effektivt för att minska sårbarheter i fastighetssektorn än en enskild åtgärd.

 

Rapporterna betonar slutligen också behovet av att kunna identifiera och övervaka sårbarheter på fastighetsmarknaden. En viktig slutsats är att arbetet med statistiska verktyg, jämförbara data av god kvalitet och harmoniserade definitioner inom EU bör utvecklas.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?