Ekonomisk kommentar: Marknadslikviditeten på den svenska obligationsmarknaden och dess betydelse för den finansiella stabiliteten

Datum

Det är svårt att dra några entydiga slutsatser om hur marknadslikviditeten för svenska obligationer har förändrats sedan finanskrisen. Riskerna för den finansiella stabiliteten i Sverige bedöms inte ha ökat till följd av utvecklingen. Det går däremot inte att utesluta att en försämrad marknadslikviditet skulle kunna få negativa konsekvenser för den finansiella stabiliteten i framtiden.

Flera internationella myndigheter och institutioner samt marknadsaktörer har på senare år uttryckt oro över att marknadslikviditeten för framför allt obligationer har försämrats. En sådan försämring kan hota den finansiella stabiliteten, särskilt om den är oväntad, kraftig och ihållande. I den här ekonomiska kommentaren undersöker därför författarna hur marknadslikviditeten för obligationer emitterade i svenska kronor av svenska banker, icke-finansiella företag eller av staten har utvecklats sedan finanskrisen och om den utvecklingen har medfört att riskerna har ökat för den finansiella stabiliteten i Sverige

 

I den ekonomiska kommentaren används olika kvantitativa mått för att kartlägga hur marknadslikviditeten har utvecklats. Olika mått ger delvis olika bilder och de är inte heller helt okomplicerade att tolka. Även om det därför är svårt att dra några entydiga slutsatser om hur marknadslikviditeten har utvecklats så finns det indikationer på att den faktiskt har försämrats något.

 


Inför publiceringen av rapporten Finansiell stabilitet den 1 juni publiceras en del av analysunderlaget som ligger till grund för rapporten som en ekonomisk kommentar av Fredrik Bonthron, Tor Johansson och Jenny Mannent. Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet.

 

De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?