Bankerna klarar ökade kreditförluster

Datum

Riksbanken bedömer att storbankernas kreditförluster kommer att öka under de närmaste åren, i spåren av den mycket svaga konjunkturutvecklingen. I Riksbankens huvudscenario förväntas de svenska storbankernas kreditförluster sammantaget uppgå till drygt 170 miljarder kronor för 2009 och 2010. Bankerna har tillräckligt med kapital för att möta större förluster än så, och är i en internationell jämförelse välkapitaliserade. Det skriver Riksbanken i rapporten Finansiell stabilitet som publiceras idag.

 

Myndigheternas åtgärder är fortfarande en viktig förutsättning för att det finansiella systemet i Sverige ska vara stabilt. Åtgärderna har samtidigt bidragit till att bankernas likviditetsrisk har minskat sedan i november. Det finns också tecken på att situationen på de finansiella marknaderna har förbättrats något.

 

Sedan den förra stabilitetsrapporten publicerades i november har konjunkturen i världen försämrats kraftigt. Prognoserna för tillväxten har successivt reviderats ned. Den sämre konjunkturutvecklingen försämrar utsikterna för bankernas låntagare och kreditrisken har tagit över som den mest överhängande risken för bankerna.

 

Bankerna har tillräckligt kapital för att klara ökade kreditförluster

I Riksbankens huvudscenario förväntas bankernas kreditförluster sammantaget uppgå till 170 miljarder kronor för 2009 och 2010. Knappt 40 procent av dessa förluster förväntas härröra från bankgruppernas verksamheter i de baltiska länderna och i övriga Östeuropa. Det är framförallt företagssektorn, både i Sverige och i andra länder där de svenska storbankerna har verksamhet, som bidrar till de ökade kreditförlusterna.

 

”Vår bedömning är att kreditförlusterna kommer att öka under de närmaste åren. Bankerna har dock tillräckligt med kapital för att möta förluster i den här storleksordningen och är i en internationell jämförelse välkapitaliserade”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

 

Stor osäkerhet

Osäkerheten i huvudscenariot är stor och det finns ett antal risker som om de inträffar skulle kunna leda till att situationen för de svenska storbankerna förvärras mer än i huvudscenariot, med större kreditförluster som följd. En sådan risk är att recessionen och återhämtningen i konjunkturen blir mer långdragen än de flesta konjunkturbedömare förväntar sig. En annan risk är att den allvarliga ekonomiska situationen i de baltiska länderna fortsätter att förvärras. Båda dessa risker har ökat jämfört med i november. Samtidigt finns tecken på att delar av de finansiella marknaderna har börjat fungera bättre under senare tid, och den risken bedöms därför vara oförändrad jämfört med förra rapporten.

 

Riksbanken har i ett stresstest undersökt bankernas motståndskraft mot ett betydligt värre scenario än huvudscenariot. Även under de mycket svåra förhållanden som antas i detta stresstest klarar de svenska bankerna det lagstadgade kapitalkravet på fyra procent.

 

Om stresscenariot skulle bli verklighet kan det dock leda till att bankerna får ökade finansieringssvårigheter och kreditbetygen kan komma under press. Då skulle bankerna sannolikt behöva vidta åtgärder för att stärka sin kapitalsituation.

 

Riksbanken och andra myndigheter är alltid beredda att agera för att det finansiella systemet i Sverige ska vara stabilt.

 

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Mattias Persson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se

 

Rapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats, eller beställas per e-post: kontorsservicecenter@riksbank.se, fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 00 00.

 

Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig från och med den 5 juni.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?