Reporäntan oförändrad på −0,50 procent

Datum

Inflationen stiger och svensk ekonomi utvecklas starkt. Osäkerheten i omvärlden är dock fortsatt stor. Utsikterna för konjunkturen och inflationen är i stort sett oförändrade sedan i juli. För att bibehålla den stigande trenden i inflationen behövs en fortsatt expansiv penningpolitik. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först under andra halvåret 2017 bedömer direktionen att det är lämpligt att långsamt börja höja räntan. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april.

Återhämtningen i omvärlden är kantad av osäkerhet

Återhämtningen i omvärlden fortsätter i måttlig takt. Den ekonomisk-politiska osäkerheten är fortsatt stor, bland annat till följd av resultatet av den brittiska folkomröstningen. Konjunktursignalerna efter valresultatet har inte varit entydiga och det är ännu för tidigt att dra tydliga slutsatser om effekterna.

Svensk ekonomi är stark

Med stöd av den expansiva penningpolitiken har svensk ekonomi stärkts snabbt och utvecklingen väntas vara fortsatt stark de närmaste åren. Inflationen mätt med KPIF har stigit trendmässigt sedan 2014 och ligger nu strax under 1,5 procent. Läget på arbetsmarknaden har fortsatt att förbättras och arbetslösheten sjunker. Denna utveckling fortsätter att påverka inflationen med viss eftersläpning. Därmed finns det goda förutsättningar för en fortsatt uppgång i inflationen.

Expansiv penningpolitik för att bibehålla den stigande trenden i inflationen

Utsikterna för konjunkturen och inflationen i Sverige är i stort sett oförändrade sedan det penningpolitiska mötet i juli och bedömningen är nu liksom då att det behövs en fortsatt expansiv penningpolitik för att bibehålla den stigande trenden i inflationen. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först under andra halvåret 2017, då inflationen väntas vara nära 2 procent, bedömer direktionen att det är lämpligt att långsamt börja höja reporäntan. Enligt tidigare beslut fortsätter köpen av nominella och reala statsobligationer så att de uppgår till 245 miljarder kronor i slutet av 2016. Tills vidare återinvesterar Riksbanken också förfall och kupongbetalningar på innehavet i statsobligationsportföljen.

Beredskap att göra mer

Det finns flera faktorer som skapar osäkerhet i inflationsprognosen. Dit hör utvecklingen i omvärlden, bland annat effekterna av resultatet i den brittiska folkomröstningen liksom svagheterna i det europeiska banksystemet. En annan faktor är kronans utveckling. Direktionen har därför, liksom tidigare, en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om så skulle behövas, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena.


Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget för samtidigt med sig risker så som en ökad skuldsättning hos hushållen. För att få en långsiktigt hållbar utveckling i svensk ekonomi behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom makrotillsynen, bostadspolitiken och skattepolitiken.

 

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
 2015201620172018
KPI 0,0 1,1 (1,0) 1,8 (1,7) 2,6 (2,6)
KPIF 0,9 1,5 (1,5) 1,9 (1,8) 2,1 (2,0)
BNP 4,2 3,2 (3,6) 2,2 (2,2) 2,4 (2,4)
Arbetslöshet,
15-74 år, procent
7,4 6,9 (6,9) 6,7 (6,7) 6,7 (6,7)
Reporänta, procent -0,3 -0,5 (-0,5) -0,5 (-0,5) 0,0 (0,0)

* Riksbanken har gjort en rättelse av prognoserna för KPI 2017 och 2018 samt KPIF 2018, se Rättelse av tabell i Penningpolitisk rapport
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2016 inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken

 

Prognos för reporäntan*
 2016 kv22016 kv32016 kv42017 kv32018 kv32019 kv3
Reporänta -0,50 -0,50 (-0,51) -0,52 (-0,53) -0,45 (-0,45) 0,06 (0,06) 0,57 (0,57)

*Procent, kvartalsmedelvärden

 

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2016 inom parentes.

Källa: Riksbanken

 

Beslutet om reporäntans nivå tillämpas från och med den 14 september. Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 21 september. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Mattias Erlandsson, tillförordnad biträdande chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan 11 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?