Reporäntan oförändrad på -0,5 procent, kommande räntehöjningar fördröjs

Datum

Den svenska konjunkturen fortsätter att stärkas men osäkerheten om konjunkturutvecklingen i omvärlden är stor och har ökat till följd av resultatet i den brittiska folkomröstningen om EU. För att ge stöd åt svensk ekonomi och den stigande inflationen behövs en mycket expansiv penningpolitik. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på -0,5 procent och bedömer att det dröjer längre innan räntan börjar höjas. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april. Det finns en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken mer expansiv om det behövs för att värna inflationsmålet.

Resultatet i den brittiska folkomröstningen har ökat osäkerheten

Prognoserna för BNP-utvecklingen i omvärlden, och framförallt i Storbritannien, har reviderats ner till följd av den ökade osäkerhet som uppstått efter att Storbritannien röstat för att lämna EU. Riksbankens bedömning är alltjämt att den globala konjunkturen fortsätter att stärkas, men i långsammare takt jämfört med tidigare prognos.

Svensk ekonomi väl rustad

Den svenska konjunkturen har med stöd av den mycket expansiva penningpolitiken de senaste åren stärkts snabbt och inflationen har stigit trendmässigt. Även om BNP-tillväxten är nedreviderad framöver till följd av en svagare omvärld och ökad osäkerhet, bedöms konjunkturen fortsätta att stärkas. Det skapar förutsättningar för att inflationen ska fortsätta stiga.

 

Det är i dagsläget svårt att bedöma de politiska och ekonomiska konsekvenserna av resultatet i den brittiska folkomröstningen men Riksbanken antar så här långt att de blir relativt begränsade för svensk ekonomi. Det finns dock en risk för större negativa effekter men dessa är i dagsläget svåra att siffersätta i en prognos. Riksbanken följer utvecklingen noga och prognoserna kommer att justeras i takt med att det kommer mer information.

Penningpolitiken ger stöd åt svensk konjunktur och inflation i en osäker värld

För att ge fortsatt stöd åt svensk ekonomi och den stigande inflationen behövs en mycket expansiv penningpolitik. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,5 procent. Givet den ökade osäkerheten bedömer direktionen nu att det kommer att dröja längre innan reporäntan börjar höjas. Först under andra halvåret 2017 börjar räntan höjas i långsam takt. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016, så som beslutades i april. Riksbanken fortsätter även att tillsvidare återinvestera förfall och kuponger på statsobligationsportföljen.

Beredskap att göra mer

Direktionen har en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om så skulle behövas, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Det finns fortfarande möjligheter att sänka reporäntan ytterligare. Om det skulle behövas kan Riksbanken också vidta åtgärder i det penningpolitiska styrsystemet för att understödja penningpolitiken. Därtill kan köpen av värdepapper utökas. Riksbanken står fortsatt beredd att intervenera på valutamarknaden om kronan stärks så snabbt att det hotar inflationsuppgången. Direktionen har därför också fattat beslut om att förlänga det mandat som underlättar att snabbt kunna intervenera på valutamarknaden.

 

Reporäntan behöver vara låg för att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget för samtidigt med sig risker så som stigande bostadspriser och en ökande skuldsättning hos hushållen. För att få en långsiktigt hållbar utveckling i svensk ekonomi behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom makrotillsynen, bostadspolitiken och skattepolitiken.

 

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
 2015201620172018
KPI 0,0 1,0 (1,0) 1,7 (1,9) 2,6 (2,9)
KPIF 0,9 1,5 (1,4) 1,8 (2,0) 2,0 (2,2)
BNP 4,2 3,6 (3,7) 2,2 (2,7) 2,4 (2,3)
Arbetslöshet,
15-74 år, procent
7,4 6,9 (6,8) 6,7 (6,6) 6,7 (6,7)
Reporänta, procent -0,3 -0,5 (-0,5) -0,5 (-0,4) 0,0 (0,2)

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

 

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2016 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

 

Prognos för reporäntan*
 2016 kv22016 kv32016 kv42017 kv32018 kv32019 kv3
Reporänta -0,50 -0,51 (-0,53) -0,53 (-0,53) -0,45 (-0,30) 0,06 (0,28) 0,57

*Procent, kvartalsmedelvärden

 

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2016 inom parentes.

Källa: Riksbanken

 

Vice riksbankschef Martin Flodén reserverade sig mot beslutet att förlänga mandatet för valutainterventioner med samma motivering som vid besluten i januari och februari.

 

Beslutet om reporäntans nivå tillämpas från och med den 13 juli. Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 19 juli. Mer information kring direktionens beslut om mandat för valutainterventioner finns i separat protokollsbilaga på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Marianne Nessén, chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan 11 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?