Banker och hushåll alltmer sårbara

Datum

Bostadspriserna och hushållens skuldsättning fortsätter att öka, vilket har gjort både hushåll och banker mer sårbara. Därför behövs åtgärder både för att minska riskerna med hushållens ökade skuldsättning och stärka motståndskraften hos svenska banker. Om så inte sker kommer obalanserna att öka, vilket i förlängningen kan bli mycket kostsamt för samhällsekonomin.

"Historiskt sett har kraftiga fall i tillgångspriser i kombination med en stor privat skuldsättning bidragit till djupa och långvariga lågkonjunkturer", säger Stefan Ingves.

 

Svenska bostäder är högt värderade i ett historiskt perspektiv, och sannolikheten för ett prisfall är därmed förhöjd. Tillsammans med att hushållens skulder fortsätter att öka och att en allt större del av lånen tas till rörlig ränta, gör detta hushållen mer sårbara. Bankernas sårbarheter beror dels på stora exponeringar mot bostadssektorn, dels på att det svenska banksystemet är stort, koncentrerat och sammanlänkat. De svenska storbankerna har dessutom en hög andel marknadsfinansiering, varav en stor del är i utländsk valuta. Konsekvenserna för svensk ekonomi vid en allvarlig störning som drabbar det svenska banksystemet kan bli mycket stora.

Åtgärder mot hushållens skulder brådskar

Det behövs en kombination av åtgärder inom olika politikområden för att minska riskerna med hushållens skuldsättning. Det behövs åtgärder som angriper de bakomliggande orsakerna till skuldsättningen, exempelvis riktade mot bostadsmarknaden för att få en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Det behövs även skattereformer som minskar hushållens vilja eller förmåga att skuldsätta sig. Det är även viktigt med makrotillsynsåtgärder, exempelvis ett skuldkvotstak, alltså ett tak för hur stor skulden får vara i förhållande till den disponibla inkomsten. Ett skuldkvotstak kan vara ett effektivt verktyg för att begränsa riskerna med hushållens skuldsättning och det är viktigt att FI nu får den beslutskraft som behövs för att kunna bedriva en effektiv makrotillsyn.

Bankerna måste ha motståndskraft

Mot bakgrund av de sårbarheter som finns i banksystemet är det viktigt att bankerna har god motståndskraft. Det är angeläget att säkerställa att storbankerna har tillräckligt mycket kapital genom att införa ett bruttosoliditetskrav som ett komplement till de riskvägda kapitalkraven. Detta för att de riskvägda kapitalkraven har brister som kan medföra att bankerna har för lite kapital. Det finns även skäl att överväga ytterligare skärpningar av det riskvägda kapitalkravet. Det är också viktigt att bankerna har tillräckligt med likviditet för att hantera alla sina likviditetsrisker.

 

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Kasper Roszbach, chef för avdelningen för finansiell stabilitet, hålls i dag klockan 11:00 på Riksbanken.

 

Presslegitimation eller motsvarande krävs. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, där den också finns tillgänglig i efterhand.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?