Risker med låga räntor oroar marknadsaktörerna

Datum

Var tredje aktör som har svarat på Riksbankens riskenkät upplever att de svenska finansiella marknaderna fungerar bra. Men varannan aktör anser att de fungerar sämre än för ett halvår sedan och att det främst beror på att marknadslikviditeten minskat. Många aktörer är också oroade över risker kopplade till det låga ränteläget.

"Lägre marknadslikviditet gör att marknaderna fungerar sämre"

Varannan aktör som svarat på Riksbankens riskenkät hösten 2015 anser att de svenska finansiella marknaderna fungerar något sämre än för ett halvår sedan. Fler aktörer än tidigare tror på en fortsatt försämring under de kommande sex månaderna. Ett skäl till det är att marknadslikviditeten på de svenska finansiella marknaderna har minskat. Enligt aktörerna beror det på att marknads-garanterna blivit färre och mindre villiga att ta risk än tidigare och på att olika finansiella regleringar har gjort handel med värdepapper dyrare. Flera aktörer anser även att Riksbankens köp av statsobligationer har försämrat funktionen på den svenska räntemarknaden.

Risker kopplade till låga räntor oroar aktörerna

Ett flertal marknadsaktörer anser att de risker som är kopplade till det låga ränteläget är påtagliga. Allt lägre, och i många fall negativa, marknadsräntor leder till att investerarna söker sig till mer riskfyllda placeringar. Det riskerar i sin tur att leda till att risker undervärderas och till att prisbubblor byggs upp inom flera tillgångsslag. Flera aktörer anser att diverse tillgångar är för högt värderade och uttrycker en oro för vad som kan hända när penningpolitiken normaliseras. Aktörerna nämner också de svenska hushållens allt högre skulder som något som kan leda till problem på sikt.

 

 Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkät bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur de svenska finansiella marknaderna fungerar. Riksbankens riskenkät hösten 2015 genomfördes under oktober. Riskenkäten kan laddas ner i pdf-format på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?