De svenska finansiella marknaderna fungerar bra – men sämre än tidigare

Datum

De svenska finansiella marknaderna fungerar bra, enligt de aktörer som svarat på Riksbankens riskenkät våren 2015. Dock anser allt fler aktörer att de finansiella marknaderna fungerar sämre än för ett halvår sedan och att det beror på lägre marknadslikviditet. Samtidigt är aktörerna allt mer oroade över risker kopplade till den expansiva penningpolitiken i Sverige och euroområdet.

Aktörerna upplever att lägre marknadslikviditet påverkar marknadens funktionssätt negativt

Varannan aktör som svarat på Riksbankens riskenkät våren 2015 anser att de svenska finansiella marknaderna fungerar något sämre än för ett halvår sedan. Dessutom tror fler aktörer än tidigare att funktionssättet kommer att försämras ytterligare under de kommande sex månaderna. Ett skäl till det är att marknadslikviditeten på marknaderna har minskat på grund av att marknadsgaranterna blivit färre och mindre villiga att ta risk än tidigare. Därtill anser aktörerna att marknadslikviditeten har minskat på grund av att olika finansiella regleringar har gjort handel med värdepapper dyrare. Flera aktörer tycker även att Riksbankens köp av statsobligationer har försämrat marknadslikviditeten på den svenska räntemarknaden.

Risker kopplade till expansiv penningpolitik oroar aktörerna allt mer

Aktörerna bedömer att det finns en relativt hög sannolikhet för att risker kopplade till den expansiva penningpolitiken ska realiseras. Som exempel nämns risken att prisbubblor på tillgångar ska byggas upp med negativa konsekvenser för det svenska finansiella systemet som följd. Samtidigt ser aktörerna fortsatt allvarligt på de konsekvenser som kan följa om risker som är kopplade till geopolitisk oro förvärras.

 

 


Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur de svenska finansiella marknaderna fungerar. Riksbankens riskenkät våren 2015 genomfördes under april. Riskenkäten kan laddas ner i pdf-format på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?