Reporäntan sänks till noll procent

Datum

Svensk ekonomi är relativt stark och konjunkturen fortsätter att förbättras. Men inflationen är för låg. Riksbankens direktion har därför beslutat att penningpolitiken behöver bli ännu mer expansiv för att inflationen ska stiga mot målet på 2 procent. Direktionen sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till noll procent och reviderar ned reporäntebanan påtagligt. Direktionen bedömer att reporäntan behöver vara kvar på denna nivå tills inflationen tydligt tagit fart. Först i mitten av 2016 bedöms det vara lämpligt att långsamt börja höja räntan.

Konjunkturen förbättras...

Konjunkturen i omvärlden som helhet väntas långsamt fortsätta att förbättras men skillnaden mellan regioner är alltjämt stor. Konjunkturutsikterna för USA och Storbritannien är goda medan återhämtningen i euroområdet väntas bli ännu långsammare än i tidigare bedömning. Även prognoserna för inflationen i omvärlden är lägre och flera av världens centralbanker väntas föra en mycket expansiv penningpolitik ytterligare en tid.

 

I Sverige fortsätter konjunkturen att förbättras, framför allt driven av en god tillväxt i hushållens konsumtion och bostadsinvesteringarna. Exporten, som har hämmats av den relativt svaga ekonomiska utvecklingen i omvärlden, ökar snabbare framöver när aktiviteten stiger i de länder Sverige handlar med. Arbetsmarknaden stärks ytterligare de kommande åren och arbetslösheten sjunker tydligt.

... men inflationen är för låg

Trots att såväl BNP som sysselsättning har ökat i relativt god takt det senaste året har inflationen fortsatt att bli lägre än väntat. Den breda nedgången i inflationen och de återkommande nedrevideringarna av inflationsprognosen tyder på att det underliggande inflationstrycket är mycket lågt och lägre än i tidigare bedömning. Detta tillsammans med lägre inflation och svagare konjunkturutveckling i omvärlden innebär sammantaget att det bedöms ta längre tid innan inflationen når 2 procent.

Nollränta tills inflationen tydligt tagit fart

Det är viktigt att inflationen stiger mot målet på 2 procent. Reporäntan sänks därför med 0,25 procentenheter till noll procent. Den låga räntan ökar efterfrågan i ekonomin, vilket bidrar till ett högre inflationstryck. Den mycket expansiva penningpolitiken kan även bidra till att inflationsförväntningarna förblir förankrade runt 2 procent genom att sända en tydlig signal att penningpolitiken är inriktad på att inflationen ska närma sig inflationsmålet.

 

Reporäntan behöver vara kvar på denna nivå tills inflationen tydligt tagit fart. Först i mitten av 2016 väntas räntan börja höjas långsamt för att nå 1,75 procent mot slutet av 2017. Det är en ovanligt låg reporänta i ett skede när konjunkturen är god, resursutnyttjandet är nära sin normala nivå och KPIF-inflationen är 2 procent.

Riskerna med hushållens skuldsättning måste hanteras

Att reporäntan nu sänks ytterligare för att få upp inflationen ökar riskerna förknippade med hushållens höga skuldsättning. Det är därför nu ännu mer angeläget att dessa risker hanteras. För att minska riskerna krävs åtgärder riktade direkt mot hushållens efterfrågan på krediter. Därutöver krävs reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad.

 

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
 20132014201520162017
KPI 0,0 (0,0) -0,2 (0,0) 0,4 (1,3) 2,1 (2,9) 3,2
KPIF 0,9 (0,9) 0,5 (0,6) 1,2 (1,7) 2,0 (2,0) 2,0
BNP 1,5 (1,6) 1,9 (1,7) 2,7 (3,0) 3,3 (3,1) 2,3
Arbetslöshet,
15-74 år, procent
8,0 (8,0) 7,9 (7,9) 7,4 (7,3) 6,9 (6,7) 6,6
Reporänta, procent 1,0 (1,0) 0,5 (0,5) 0,0 (0,3) 0,3 (1,2) 1,4

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

 

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i september 2014 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

 

Prognos för reporäntan*
 2014 kv 32014 kv 42015 kv 42016 kv 42017 kv 4
Reporänta 0,29 0,08 (0,23) 0,00 (0,40)  0,75 (1,63)  1,75 

*Procent, kvartalsmedelvärden

 

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i september 2014 inom parentes.

Källa: Riksbanken

Riksbankens finjusteringsränta sätts till noll

Beslutet om reporäntan kommer att tillämpas från och med den 29 oktober. Inlåningsräntan sänks samtidigt till -0,75 och utlåningsräntan till 0,75 procent. Direktionen har även beslutat att räntan för finjusterande transaktioner sätts till noll.

 

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Mattias Erlandsson, chef för Riksbankens prognosenhet, hålls idag klockan 11 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, där den också finns tillgänglig i efterhand.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 11 november.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?