Reporäntan oförändrad på 0,75 procent

Datum

Konjunkturen stärks tydligt men inflationen väntas vara låg ännu en tid. För att inflationen ska stiga mot målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna låga nivå i ungefär ett år. Först när inflationen tagit fart är det lämpligt att börja höja räntan. Reporäntebanan är något nedjusterad och avspeglar en större sannolikhet för en räntesänkning i närtid, jämfört med bedömningen i februari.

Starkare konjunktur både i omvärlden och hemma

Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden fortsätter att förbättras, väl i linje med Riksbankens tidigare bedömningar. Läget i den amerikanska ekonomin stärks successivt och även inom euroområdet ljusnar utsikterna. Osäkerheten kring situationen i Ukraina är stor men antas inte hindra återhämtningen i världsekonomin.

 

I Sverige var BNP-tillväxten oväntat hög mot slutet av förra året. Det var delvis ett resultat av tillfälliga faktorer men uppgången i efterfrågan var bred och detta tyder på att konjunkturuppgången har inletts. Utsikterna för svensk ekonomi är fortsatt ljusa. Exportorderingången stiger samtidigt som hushåll och företag är relativt optimistiska om framtiden. Under andra halvåret i år väntas arbetsmarknadsläget tydligt förbättras, i linje med tidigare bedömning. Samtidigt bedöms hushållens skulder som andel av deras inkomster stiga något mer enligt denna prognos än i bedömningen i februari.

Låg inflation det närmaste året

Trots att konjunkturen stärks väntas inflationen vara fortsatt låg under resten av året. Jämfört med i bedömningen i februari har inflationsprognosen reviderats ner något, främst de närmaste månaderna. Prisökningarna har under en längre tid varit låga i förhållande till hur företagens kostnader har utvecklats. Men i takt med att konjunkturen stärks väntas företagen i allt högre grad kunna höja sina priser. Inflationen mätt som KPIF bedöms börja stiga mot slutet av året och vara nära 2 procent under senare delen av 2015.

Låg ränta tills inflationen tar fart

För att bidra till att inflationen stiger mot målet behöver penningpolitiken vara fortsatt mycket expansiv. Även om inflationen har blivit något lägre än väntat är revideringen av inflationsprognosen liten. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent. Först om ungefär ett år, när inflationen tagit fart, bedöms det vara lämpligt att gradvis börja höja reporäntan.

 

När konjunkturen stärks väntas inflationstrycket stiga. Det är dock osäkert hur snabbt inflationen stiger, i synnerhet med tanke på att den under en tid har utvecklats svagare än väntat. Reporäntebanan är därför något nedjusterad och avspeglar en större sannolikhet för en räntesänkning i närtid, jämfört med bedömningen i februari.

Penningpolitiken – en avvägning

Penningpolitiken har sedan en tid tillbaka handlat om att väga hur låg räntan behöver vara för att inflationen ska närma sig målet tillräckligt snabbt mot de ökade risker förknippade med hushållens höga skuldsättning som en låg ränta kan medföra. Konjunkturen stärks nu tydligt och hushållens skulder som andel av disponibel inkomst bedöms öka mer än i föregående prognos. Samtidigt har inflationen blivit något lägre än förväntat. Utmaningen i denna avvägning har därmed förstärkts.

 

Eftersom den låga inflationen gör att penningpolitiken i mindre utsträckning kan användas för att hantera riskerna med hushållens skuldsättning behöver andra politikområden bidra mer. Det är därför viktigt att det nu konkretiseras vilka åtgärder som kan vidtas under 2014 och därefter.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

 

2013

 2014

2015

2016 

KPI

0,0 (0,0) 0,2 (0,6) 2,2 (2,5) 3,2 (3,0)
KPIF 0,9 (0,9) 0,7 (0,9) 1,7 (1,8) 2,0 (2,0)

BNP

1,5 (0,9) 2,7 (2,4) 3,2 (3,6) 2,8 (2,8)
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 8,0 (8,0) 7,9 (7,8) 7,3 (7,2) 6,7 (6,6)
Reporänta, procent 1,0 (1,0) 0,7 (0,7) 1,1 (1,4) 2,3 (2,4)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2014 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

 

Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

 

2014 kv 1

2014 kv 2 2015 kv 1 2016 kv 1  2017 kv 1

Reporänta

0,75 0,75 (0,72) 0,73 (0,89) 1,95 (2,10) 2,65 (2,71)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2014 inom parentes.
Källa: Riksbanken

 

Vice riksbankscheferna Karolina Ekholm och Martin Flodén reserverade sig mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad och mot räntebanan i den penningpolitiska uppföljningen.

 

Ekholm förordade en sänkning av reporäntan till 0,5 procent och en räntebana där reporäntan ligger kvar på 0,5 procent i ungefär ett år för att sedan gradvis höjas till ungefär 2,2 procent vid slutet av prognosperioden. Detta motiveras av hennes bedömning att en räntebana som under prognosperioden ger en högre prognos för KPIF-inflationen och en lägre prognos för arbetslösheten utgör en bättre avvägd penningpolitik.

 

Flodén förordade en sänkning av reporäntan till 0,5 procent och en räntebana där räntan ligger kvar på 0,5 procent i ungefär ett år för att sedan gradvis höjas mot räntebanan i den penningpolitiska uppföljningen. Detta motiveras av hans bedömning att en sådan räntebana medför att KPIF-inflationen snabbare rör sig mot två procent.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 24 april. Beslutet om reporäntan kommer att tillämpas från och med den 16 april. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Marianne Nessén, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag klockan 11 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, där den också finns tillgänglig i efterhand.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?