Reporäntan oförändrad på 0,75 procent

Datum

Utsikterna för 2014 är goda, konjunkturen stärks och arbetsmarknaden förbättras. Men trots detta väntas inflationen vara låg under det närmaste året. För att inflationen ska nå målet på 2 procent behöver reporäntan vara fortsatt låg. Därför har Riksbankens direktion beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent. Reporäntan behöver vara kvar på denna nivå tills inflationen tar fart och återhämtningen står på fastare mark. Liksom tidigare väntas reporäntan höjas först i början av 2015.

Goda utsikter för 2014

Konjunktur- och inflationsutsikterna i Sverige och omvärlden är väl i linje med Riksbankens prognos från i december. Den senaste tidens turbulens på finansiella marknader har haft begränsade spridningseffekter och bedöms inte förhindra en återhämtning i världsekonomin. BNP-tillväxten i USA väntas bli fortsatt hög och euroområdet återhämtar sig, om än långsamt. Samtidigt bedöms inflationen i dessa områden vara fortsatt låg ännu en tid.

 

Efter drygt ett år med svag tillväxt är utsikterna för svensk ekonomi goda. Läget på arbetsmarknaden har förbättrats och förtroendet hos svenska hushåll och företag har stigit till nivåer som är bättre än normalt. Detta tillsammans med en gradvis högre efterfrågan i omvärlden skapar förutsättningar för att BNP-tillväxten ska bli högre och arbetsmarknaden förbättras ytterligare i år.

Låg inflation det närmaste året

Trots att konjunkturen stärks fortsätter inflationen i Sverige att vara låg ännu en tid. Nedgången i inflationen de senaste åren har varit bred och prisökningarna har varit låga i förhållande till hur företagens kostnader utvecklats. När efterfrågan i Sverige och omvärlden stiger väntas företagen dock successivt kunna höja sina priser. Med en expansiv penningpolitik bidrar Riksbanken till att ge stöd åt konjunkturen. Inflationen mätt som KPIF väntas därmed nå 2 procent under 2015.

Låg ränta tills inflationen tar fart

Prognosrevideringarna är små i förhållande till bedömningen i december. Inte heller har riskerna med hushållens skuldsättning ändrats särskilt mycket. Därför är reporäntan och reporäntebanan oförändrade. Reporäntan behöver vara kvar på en låg nivå tills inflationen tar fart och återhämtningen står på fastare mark. Först i början av 2015 börjar reporäntan långsamt höjas.

 

Penningpolitiken har sedan en tid tillbaka handlat om att väga hur låg räntan behöver vara för att inflationen ska närma sig målet tillräckligt snabbt mot de ökade risker förknippade med hushållens höga skuldsättning som en låg ränta kan medföra. Det låga inflationstrycket motiverar en tydligt expansiv penningpolitik trots att hushållens höga skuldsättning fortsätter att utgöra en risk för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. För att hantera hushållens höga skuldsättning behöver flera politikområden hjälpas åt..

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

 

2012

2013

 2014

2015

2016 

KPI

0,9 0,0 (-0,1) 0,6 (0,6) 2,5 (2,5) 3,0 (3,0)
KPIF 1,0 0,9 (0,8) 0,9 (1,0) 1,8 (1,8) 2,0 (2,0)

BNP

0,9 0,9 (0,9) 2,4 (2,5) 3,6 (3,7) 2,8 (2,8)
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 8,0 8,0 (8,0) 7,8 (7,8) 7,2 (7,1) 6,6 (6,5)
Reporänta, procent 1,5 1,0 (1,0) 0,7 (0,7) 1,4 (1,4) 2,4 (2,4)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i december 2013 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

 

Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

 

2013 kv 4

2014 kv 1

2014 kv 2 2015 kv 1 2016 kv 1  2017 kv 1

Reporänta

0,96 0,75 (0,73) 0,72 (0,71) 0,89 (0,89) 2,10 (2,10) 2,71

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i december 2013 inom parentes.
Källa: Riksbanken

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 26 februari. Beslutet om reporäntan kommer att tillämpas från och med den 19 februari. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Marianne Nessén, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag klockan 11 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, där den också finns tillgänglig i efterhand.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?