Oförändrad risknivå i vårens riskenkät

Datum

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl enligt de aktörer som svarade på Riksbankens riskenkät under våren 2014. Aktörerna anser att den sammantagna risknivån är oförändrad jämfört med för ett halvår sedan, men bedömer att riskerna relaterade till tillväxtländer har ökat samtidigt som riskerna kopplade till utvecklingen i euroområdet har minskat. Fler aktörer än tidigare har haft en ökad vilja att ta risk.

Riskerna i omvärlden har förändrats något

Merparten av aktörerna anser att den sammantagna risknivån i det svenska finansiella systemet är relativt oförändrad jämfört med för sex månader sedan, men att riskerna i omvärlden har förändrats något. Aktörerna anser att sannolikheten har ökat för att risker förknippade med tillväxtländer ska realiseras men bedömningen är att eventuella konsekvenser för det svenska finansiella systemet är begränsade. Riskerna kopplade till utvecklingen i euroområdet anses fortfarande vara påtagliga, även om aktörerna anser att sannolikheten för att de ska realiseras har minskat något under det senaste halvåret. Aktörerna ser fortsatt allvarligt på de konsekvenser som kan följa från risker kopplade till hushållens höga skuldsättning.

Viljan att ta risk har ökat något under perioden

Drygt hälften av aktörerna anser att deras vilja att ta risk är oförändrad jämfört med för ett halvår sedan. Fler aktörer än tidigare anger samtidigt att de har haft en ökad vilja att ta risk. Aktörer, aktiva på framför allt räntemarknaden, uppger att orsaken är att det ställs allt högre krav på att generera avkastning. Flera aktörer påpekar också att många investerare i jakt på avkastning söker sig till mer riskfyllda investeringsalternativ, såsom företagsobligationer.

 


Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning bland aktörer på den svenska ränte- och valutamarknaden. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur de svenska finansiella marknaderna fungerar. Riksbankens riskenkät våren 2014 genomfördes under mars. Riskenkäten kan laddas ner i pdf-format på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Kontaktinformation

Presstjänsten, tele. 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?