De svenska finansiella marknaderna fungerar väl

Datum

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl. Det anser en majoritet av de marknadsaktörer som svarade på Riksbankens riskenkät under hösten 2013. Däremot ser de något mer negativt på utvecklingen framöver än i tidigare riskenkäter. Flera av dem nämner att de finansiella marknaderna under det senaste halvåret har präglats av osäkerheten om när centralbankerna kommer att minska sina stimulanser och effekterna av detta. En majoritet tror att deras vilja och möjligheter att ta risk kommer att vara oförändrade framöver på grund av denna osäkerhet.

Utvecklingen i euroområdet utgör fortfarande en stor risk

Riskerna och motståndskraften i det svenska finansiella systemet anses vara relativt oförändrade sedan vårens riskenkät. Riskerna kopplade till utvecklingen i euroområdet bedöms fortfarande kunna få allvarliga konsekvenser för det svenska finansiella systemet även om sannolikheten för att detta ska hända anses ha minskat något. Riskerna kopplade till en hög skuldsättning bland svenska hushåll bedöms som fortsatt stora och anses ha ökat något sedan vårens riskenkät.

Osäkerhet kring minskade centralbanksåtgärder

De svenska finansiella marknaderna fungerar överlag väl. Flera aktörer menar dock att marknaderna på senare tid präglats av något lägre marknadslikviditet och högre volatilitet i priser och räntor. Aktörerna ser också något mer negativt på utvecklingen framöver än i tidigare riskenkäter. Många nämner som orsak att de finansiella marknaderna under det senaste halvåret har präglats av osäkerheten om vilka effekter minskade stimulanser från centralbankerna kan komma att få och när sådana minskningar kan komma att ske. En majoritet av aktörerna tror att deras vilja och möjligheter att ta risk kommer att vara oförändrade framöver på grund av denna osäkerhet.


Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning bland aktörer på den svenska ränte- och valutamarknaden. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur marknaderna fungerar. Riksbankens riskenkät hösten 2013 genomfördes under september och oktober.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?