Värdepappersportfölj i svenska kronor

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att upprätta en värdepappersportfölj om 10 miljarder svenska kronor. Beslutet ska ses mot bakgrund av de erfarenheter som gjordes under den finansiella krisen. Genom att inrätta en värdepappersportfölj ser Riksbanken till att det finns nödvändiga system, avtal och kunskaper på plats om det i framtiden skulle bli nödvändigt att snabbt vidta extraordinära åtgärder.

Erfarenheterna från den senaste finansiella krisen visar att Riksbankens penningpolitiska styrsystem fungerat väl. Men det blev också tydligt att det skulle ha krävts en del förberedelser för att genomföra extraordinära åtgärder som exempelvis köp av obligationer. Genom att upprätta en värdepappersportfölj i svenska kronor förbättras krisberedskapen. I dagsläget fungerar de finansiella marknaderna väl och Riksbanken ser inte något behov av extraordinära åtgärder. Men genom att upprätta denna infrastruktur säkerställer Riksbanken att man i ett extraordinärt läge kan vidta åtgärder som syftar till att främja den finansiella stabiliteten eller bidra till att penningpolitiken får avsedd effekt.

 

Riksbanken har tidigare haft en portfölj med värdepapper i egen valuta. Detta är också något som är vanligt bland andra centralbanker i världen och har så varit sedan länge.

 

Portföljen ska i huvudsak bestå av svenska statsobligationer med löptider mellan 2 och 10 år och ska byggas upp gradvis från och med andra halvåret 2012 och 12 månader framåt till ett nominellt värde av 10 miljarder svenska kronor. Förvärven kommer endast att göras på andrahandsmarknaden. Portföljen kommer att byggas upp och förvaltas på ett sådant sätt att det inte sänder några penningpolitiska signaler och inte heller uppfattas som intervenerande på ränte- eller valutamarknaden.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?