Bankernas motståndskraft har förbättrats

Datum

Updaterad version 2011-05-31 12:00  

 

De svenska bankernas intjäning har förbättrats och kreditförlusterna minskat. Bankerna har god tillgång till marknadsfinansiering och är väl kapitaliserade i en internationell jämförelse. Riksbanken bedömer därför att de svenska bankernas motståndskraft mot en sämre ekonomisk utveckling är god. Men bankernas beroende av marknadsfinansiering gör att deras situation kan försämras om oron på de finansiella marknaderna ökar. Därför kvarstår Riksbankens tidigare rekommendationer om att bankerna bör behålla eller öka sina kapitalrelationer, minska sitt beroende av kortfristig finansiering och förbättra sin offentliga likvi-ditetsrapportering. Det framgår av Riksbankens finansiella stabilitetsrapport som publiceras i dag.

 

De svenska bankerna är finansiellt starka…

Situationen för de svenska bankerna har förbättrats det senaste halvåret. En stark ekonomisk utveckling i Sverige och en återhämtning i de baltiska länderna har bidragit till att bankernas kreditförluster har fortsatt att minska samtidigt som deras intjäning och lönsamhet har ökat. Riksbanken har därför reviderat ned prognosen för bankernas kreditförluster under perioden 2011–2013. Jämfört med de senaste åren väntas förlusterna bli mycket låga och uppgå till omkring 18 miljarder kronor. Samtidigt har de svenska bankerna god tillgång till marknadsfinansiering både i svenska kronor och i utländsk valuta och är väl kapitaliserade i en internationell jämförelse.

 

…men osäkerheten i omvärlden är stor

Det är fortfarande osäkert vilka konsekvenser de statsfinansiella problemen i flera länder kan få på den globala ekonomin och på de finansiella marknaderna. De svenska bankerna har små direkta exponeringar mot de statsfinansiellt svaga länderna men är samtidigt beroende av kortfristig marknadsfinansiering i utländsk valuta. Om något av dessa länder tvingas att omförhandla statsskulden kan det medföra att oron på de finansiella marknaderna ökar och marknadernas funktionssätt försämras. Det kan i sin tur försämra de svenska bankernas tillgång till marknadsfinansiering.

 

Riksbankens stresstester visar att de svenska bankernas motståndskraft har förbättrats och de har goda förutsättningar för att hantera en sämre ekonomisk utveckling och högre kreditförluster. Däremot tar de större likviditetsrisker än många europeiska banker.

 

Riksbankens rekommendationer till bankerna

I den förra stabilitetsrapporten från december 2010 lämnade Riksbanken ett antal rekommendationer till de svenska bankerna. Uppföljningen visar att bankerna i viss utsträckning har agerat i linje med dessa rekommendationer. Men Riksbanken anser att rekommendationerna i allt väsentligt fortfarande är aktuella.

 

Riksbanken riktar därför i rapporten följande rekommendationer till de svenska bankerna:

  • Bankerna bör bibehålla eller öka sina kapitalrelationer. De bör därför avstå från att utnyttja återköpsprogram eller göra aktieutdelningar på ett sådant sätt att kärnprimärkapitalrelationen minskar.
  • Bankerna bör minska sina finansierings- och likviditetsrisker genom att begränsa sitt beroende av kortfristig finansiering.
  • Bankerna bör förbättra tydligheten i sin offentliga likviditetsrapportering.

Riksbanken anser samtidigt att det finns skäl för att i Sverige införa högre kapitaltäckningskrav än de som föreskrivs i kommande Basel III-regler. Erfarenheter från den finansiella krisen visar att en bankkris kan få stora samhällsekonomiska konsekvenser. Riksbanken bedömer att högre kapitaltäckningskrav skulle minska systemrisken i det finansiella systemet och öka förtroendet för bankerna. De positiva samhällsekonomiska effekter som följer av ett mer motståndskraftigt bankväsende överväger enligt Riksbanken de nackdelar som något dyrare banktjänster kan medföra.

 

”Det finns omständigheter i det svenska bankväsendet som medför risker som inte fullt ut täcks av Basel III-regelverket. Därför bör de svenska bankerna åläggas högre kapitaltäckningskrav än de som Basel III föreskriver”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

 

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves, vice riksbankschef Lars Nyberg och Mattias Persson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet, hålls i dag klockan 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen direktsänds på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

 

Den finansiella stabilitetsrapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats eller beställas per e-post: [email protected], eller telefon 08-787 00 00. Den trycka versionen kommer att finnas tillgänglig från den 1 juni.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?