Riksbankens riskenkät hösten 2009

Datum

Den finansiella krisen har nått sin kulmen men marknaderna fungerar ännu inte normalt. Viljan att ta risk har ökat under det senaste halvåret och likviditeten på de flesta delmarknader bedöms vara bättre än i våras. Det anser de aktörer på den svenska ränte- och valutamarknaden som deltagit i Riksbankens senaste riskenkät som publiceras idag.

 

I höstens enkät är aktörerna i stort sett eniga om att den finansiella krisen har nått sin kulmen, medan endast hälften ansåg det i förra enkäten. Aktörerna anser också att den svenska ränte- och valutamarknaden har fungerat betydligt bättre under det senaste halvåret. Trots det anser majoriteten att de finansiella marknaderna ännu inte fungerar normalt.

 

Flera aktörer påpekar att de förbättrade förhållandena på de finansiella marknaderna beror på de stödåtgärder som centralbanker och andra myndigheter har genomfört. En stor andel svarar dessutom att deras vilja att ta risk har fortsatt att öka under det senaste halvåret. Ändå har behovet av likviditetsbuffertar ökat och nästan 50 procent uppger att deras institut har ökat sin buffert av likvida tillgångar jämfört med för sex månader sedan.

 

Utvecklingen i Baltikum ser aktörerna som den största risken för de finansiella marknaderna de närmaste sex månaderna. På längre sikt ser en del aktörer risker för tillgångsprisbubblor.

 

Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning bland aktörer som är aktiva på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Resultaten av riskenkäterna publiceras en vecka innan rapporten Finansiell stabilitet offentliggörs.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?