Reporäntan sänks till 1 procent

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att sänka reporäntan med 1 procentenhet till 1 procent. Reporäntan kan behöva sänkas ytterligare något under 2009. Denna kraftiga sänkning av räntan och räntebanan är nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och för att klara inflationsmålet på 2 procent.

Kraftig försämring av konjunkturen

Nedgången i konjunkturen ser idag ut att bli ännu djupare än vad den gjorde i december. Exporten och exportorderingången har fallit dramatiskt och antalet varsel om uppsägningar är fortsatt högt. Konjunkturförsvagningen har också lett till att oljepriset har fallit ytterligare sedan december, vilket bidrar till lägre inflation.

 

Lägre räntebana

För att motverka att produktion och sysselsättning utvecklas alltför svagt och att inflationen blir för låg behövs en lägre reporänta och räntebana. Riksbankens direktion har därför beslutat att sänka reporäntan med 1 procentenhet till 1 procent. Räntan kan behöva sänkas ytterligare något det närmaste halvåret.

 

Återhämtning inleds 2010

Med en lägre reporäntebana dämpas fallet i resursutnyttjandet och i slutet av prognosperioden stiger det igen. När det finansiella systemet börjar fungera bättre och osäkerheten minskar ökar efterfrågan från omvärlden och i Sverige. Effekterna av de finanspolitiska åtgärder som vidtas världen över bidrar också till återhämtningen. Även försvagningen av kronan dämpar fallet i tillväxten och håller inflationen i Sverige närmare målet på 2 procent.

 

Stora svängningar i KPI-inflationen

Inflationen mätt med KPI (Konsumentprisindex) faller mycket snabbt under 2009. Det beror till stor del på de snabba räntesänkningarna under slutet av 2008 och början av 2009. Från och med 2011 när räntan väntas höjas igen stiger KPI-inflationen kraftigt. Om effekterna av förändrade bostadsräntor utesluts utvecklas KPI-inflationen mer stabilt och ligger nära målet på 2 procent i slutet av prognosperioden.

 

Osäkerheten är stor

Konjunkturutsikterna är ovanligt osäkra just nu. Det kan exempelvis ta längre tid innan finansmarknaderna fungerar som de ska, men effekterna av en expansiv ekonomisk politik kan också komma snabbare och mera kraftfullt än i huvudscenariot. Hur penningpolitiken kommer att utformas framöver beror på hur ny information om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige påverkar de svenska inflations- och konjunkturutsikterna.

 

Prognos för inflation och BNP

Årlig procentuell förändring

 

 

2008

2009

2010

2011

KPI

3,4 (3,5) -0,5 (1,2) 1,6 (1,5) 3,2 (2,1)

BNP

0,7 (0,9) -1,6 (-0,5) 1,7 (2,2) 3,2 (3,0)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i december 2008 anges inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken
 

Inflationsprognos, tolvmånaderstal

Årlig procentuell förändring

 

 

mar-09

mar-10

mar-11

mar-12

KPI

-0,1 (1,8) 1,4 (1,4) 2,9 (2,0) 3,3

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i december 2008 anges inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken
 

Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

 

Kv 4 2008

Kv 1 2009

Kv 2 2009

Kv 1 2010

Kv 1 2011

Kv 1 2012

Reporänta

3,6 1,5 0,9 (2,0) 0,8 (2,1) 1,6 (2,6) 3,2

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i december 2008 anges inom parentes. 

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 25 februari. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från och med onsdagen den 18 februari. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Anders Vredin, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se/

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?