Reporäntan sänks till 0,5 procent

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att sänka reporäntan med 0,5 procentenheter till 0,5 procent. Den lägre räntan och räntebanan är nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och klara inflationsmålet på 2 procent. Räntan väntas ligga kvar på en låg nivå till början av 2011.

Lågkonjunkturen fördjupas

Den försämrade ekonomiska utvecklingen i världen drabbar Sverige hårt. Exporten föll kraftigt mot slutet av förra året. Läget på arbetsmarknaden har försämrats snabbt och hushållens konsumtion har utvecklats svagt. De senaste månadernas utfall och förtroendeindikatorer tyder på att nedgången i konjunkturen blir ännu djupare än den bedömning som Riksbanken gjorde i februari.

 

Låg reporänta under lång tid

För att motverka att produktion och sysselsättning blir alltför svag och för att klara inflationsmålet på 2 procent behövs en lägre reporänta och räntebana. Riksbankens direktion har därför beslutat att sänka reporäntan till 0,5 procent med viss sannolikhet för ytterligare sänkning framöver. Men när reporäntan är på så låga nivåer måste man väga in att det kan få negativa effekter på hur de finansiella marknaderna fungerar. Räntan väntas ligga kvar på en låg nivå till början av 2011. Skulle konjunkturen försämras mer än väntat framöver har Riksbanken möjlighet att vidta andra åtgärder.

 

Positiv men låg tillväxt 2010

I takt med att det globala finansiella systemet börjar fungera bättre ökar efterfrågan från omvärlden och i Sverige. Den låga reporäntan och de finanspolitiska åtgärder som vidtas bidrar också till återhämtningen. Samtidigt stimulerar den svagare kronan ekonomin. BNP-tillväxten väntas bli positiv men låg 2010. Arbetsmarknaden släpar efter och sysselsättningen börjar inte stiga förrän under 2011.

 

Inflationen hålls uppe

Inflationen mätt med konsumentprisindex, KPI, faller mycket snabbt under 2009. Det beror till stor del på Riksbankens snabba räntesänkningar under slutet av 2008 och början av 2009. Om effekterna av förändrade bostadsräntor utesluts utvecklas inflationen mer stabilt och ligger nära målet på 2 procent under större delen av prognosperioden. Att inflationen hålls uppe beror på låg produktivitet och den svaga kronan.

 

Hur penningpolitiken kommer att utformas framöver beror på hur ny information om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige påverkar de svenska inflations- och konjunkturutsikterna.

 

Prognos för inflation och BNP

Årlig procentuell förändring

 

 

2008

2009

2010

2011

KPI

3,4 -0,3 (-0,5) 1,3 (1,6) 3,2 (3,2)

BNP

-0,2 (0,7) -4,5 (-1,6) 1,3 (1,7) 3,1 (3,2)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2009 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken

 

Inflationsprognos, tolvmånaderstal

Årlig procentuell förändring

 

 

mar-09

mar-10

mar-11

mar-12

KPI

0,2 (-0,1) 1,1 (1,4) 2,6 (2,9) 4,1 (3,3)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2009 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken
 

Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

 

Kv 4 2008

Kv 1 2009

Kv 2 2009

Kv 1 2010

Kv 1 2011

Kv 1 2012

Reporänta

3,6 1,5 0,6 (0,9) 0,5 (0,8) 0,8 (1,6) 3,0 (3,2)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2009 anges inom parentes.
Källa: Riksbanken

 

Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet och förordade en sänkning av reporäntan till 0,25 procent och en reporäntebana där reporäntan hålls på denna låga nivå en längre tid, några kvartal in i 2011. En sådan reporäntebana innebär en bättre avvägd penningpolitik med högre resursutnyttjande och lägre arbetslöshet utan att inflationen avviker för mycket från målet.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 5 maj. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från och med onsdagen den 22 april. Inlåningsräntan sänks samtidigt till 0 procent och utlåningsräntan till 1,0 procent. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Anders Vredin, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se/

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?