Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent

Datum

Återhämtningen i ekonomin fortsätter och inflationstrycket blir lågt framöver. För att klara inflationsmålet på 2 procent och understödja den ekonomiska återhämtningen har Riksbankens direktion beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent. Även prognosen för reporäntan lämnas oförändrad. Reporäntan väntas ligga kvar på denna låga nivå fram till hösten 2010 för att därefter höjas mot mer normala nivåer.

Återhämtningen fortsätter

Återhämtningen från den kraftiga konjunkturnedgången fortsätter. De finansiella marknaderna fungerar allt bättre och de åtgärder som centralbanker och myndig-heter vidtar har effekt. Världsekonomin fortsätter att förbättras och det gynnar den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Hushåll och företag har blivit mer optimistiska om utvecklingen framöver och konsumtionen ökar. Men bilden är inte entydig. Exempelvis utvecklas produktionen i industrin fortfarande svagt. 

 

Lågt inflationstryck

Återhämtningen sker från en låg nivå och det kommer att finnas gott om lediga resurser under de närmaste åren. Utvecklingen på arbetsmarknaden ser inte ut att bli lika svag som bedömningen i oktober. Men arbetslösheten väntas ändå stiga under det kommande året. Läget på arbetsmarknaden gör att lönerna ökar lång-samt framöver. Det bidrar till ett lågt inflationstryck. Samtidigt väntas inflationen framöver bli lägre än bedömningen i oktober. Det beror främst på att inflationen i omvärlden blir lägre och kronan något starkare, vilket håller nere importpriserna.

 

Fortsatt låg reporänta

För att klara inflationsmålet på 2 procent och understödja den ekonomiska åter-hämtningen behöver reporäntan vara låg under en lång tid. Riksbankens direk-tion har därför beslutat att låta reporäntan vara oförändrad på 0,25 procent och reporäntan väntas vara kvar på den nivån fram till hösten 2010. Därefter höjs reporäntan mot mer normala nivåer. Prognosen för reporäntan är densamma som i oktober. Förändringarna i reporäntan påverkar bostadsräntorna som ingår i konsumentprisindex (KPI). Därför kommer det att bli stora kast i KPI framöver. Den underliggande inflationen, mätt med KPIF (KPI med fast bostadsränta) är däremot mer stabil och nära 2 procent mot slutet av prognosperioden.

Penningpolitiken framöver beror som alltid på hur den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige påverkar de svenska inflations- och konjunkturutsikterna.

 

Prognos för inflation, BNP och reporänta

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

 

2009

2010

2011

2012

KPI

-0,3 (-0,4) 0,8 (0,9) 3,0 (3,3) 3,6 (3,7)
KPIF 1,9 (1,8) 1,2 (1,3) 1,5 (1,9) 1,9 (2,1)

BNP

-4,5 (-4,6) 2,7 (2,5) 3,4 (3,4) 3,5 (3,7)
Reporänta, procent 0,7 (0,7) 0,3 (0,3) 1,6 (1,6) 3,6 (3,6)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i oktober 2009 anges inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken

 

Prognos för reporäntan

Procent, kvartalsmedelvärden

 

 

Kv 3 2009

Kv 4 2009

Kv 4 2010

Kv 4 2011

Kv 4 2012

Reporänta

0,25 (0,25) 0,25 (0,25) 0,4 (0,4) 2,4 (2,4) 4,1 (4,1)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i oktober 2009 anges inom parentes.
Källa: Riksbanken

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet och förordade en sänkning av reporäntan till 0 procent och en reporäntebana 0,25 procent under huvudscenariots räntebana till och med tredje kvartalet 2010. Han hävdade att en sådan reporäntebana innbär en bättre avvägd penningpolitik med lägre arbetslöshet, högre resursutnyttjande och en KPIF-inflation närmare målet, utan att medföra några problem för de finansiella marknadernas funktionssätt eller den finansiella stabiliteten.

 

Vice riksbankscheferna Lars Nyberg och Barbro Wickman-Parak ställde sig bakom beslutet att hålla reporäntan oförändrad på 0,25 procent men reserverade sig mot reporäntebanan i den penningpolitiska uppföljningen. De motiverade sitt ställningstagande bland annat med en något mer positiv syn på tillväxtutsikterna och att konjunkturen nu börjat normaliseras. De bedömde att räntan skulle behöva höjas tidigare än den föreslagna räntebanan utvisade men att denna sedan under den resterande prognosperioden inte behövde bli lika brant.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion publiceras den 4 januari 2010. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från och med den 23 december. Inlåningsräntan lämnas samtidigt oförändrad på -0,25 procent och utlåningsräntan på 0,75 procent. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson, tillförordnad chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag klockan 11 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se/.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?