Penningpolitik och finansiell stabilitet – två huvuduppgifter för Riksbanken

Datum

”Många länder befinner sig just nu mitt i en finansiell kris som ger återverkningar i hela det globala finansiella systemet. Sverige har hittills varit förhållandevis förskonat. Men nu påverkas även finansmarknaderna i Sverige, och därmed de svenska bankerna och andra finansiella aktörer, tydligt av osäkerhet och bristande förtroende. Vi och andra myndigheter har därför vidtagit olika åtgärder för att öka möjligheten till kredit i både svenska kronor och amerikanska dollar. Idag fattade vi beslut om en ny lånefacilitet för att underlätta krediter på längre löptider. Skulle situationen förvärras har Riksbanken och andra myndigheter beredskap att hantera problemen”, säger vice riksbankschefen Irma Rosenberg i ett tal på SCB idag.

 

”Riksbanken står i likhet med många andra centralbanker världen över idag inför svåra utmaningar. Men även om de kan vara svåra så står vi väl rustade att möta dem. Utgångsläget är ett helt annat än under finanskrisen 1992 som i stor utsträckning handlade om problem som hade sitt ursprung på hemmaplan. Idag handlar det om spridningseffekter av problem på den amerikanska bolånemarknaden, en marknad som de svenska bankerna har liten direkt exponering mot. När det gäller penningpolitiken är läget också annorlunda. Inflationsmålet och dagens regelverk för penning- och finanspolitiken ger tillsammans med sunda statsfinanser en stabil grund att stå på inför den kommande konjunkturnedgången.”

 

”Även om de svenska bankerna påverkas av det som sker har de goda kapitalbuffertar, god intjäning och därmed bra förutsättningar att möta oron på de finansiella marknaderna. Det i dagsläget största problemet för bankerna är att få krediter på längre löptider. Riksbanken har tillsammans med andra myndigheter och centralbanker vidtagit åtgärder för att förbättra situationen. Idag fattade vi beslut om ytterligare en lånefacilitet, med en första auktion på 60 miljarder kronor. Vi har också beredskap att vidta fler åtgärder om så skulle behövas.”

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?