Det ekonomiska läget

Datum

”I stort sett står sig bilden från i juli, med lägre tillväxt och hög inflation. Men BNP-tillväxten har hittills i år utvecklats svagare än väntat. Inflationen är den högsta sedan mitten av 1990-talet. Men priserna på olja och andra råvaror har fallit. Samtidigt har produktiviteten blivit lägre med ökade lönekostnader som följd”. Det sa vice riksbankschef Svante Öberg i sitt tal om det ekonomiska läget vid KOMMEK-mässan i Malmö idag.

”Statistiken som har publicerats sedan det penningpolitiska mötet i början av juli bekräftar bilden att tillväxten i den svenska ekonomin mattas av och att inflatio-nen är fortsatt hög. Ett exempel på det är BNP-statistiken för andra kvartalet som var svagare än väntat. Produktiviteten fortsatte att utvecklas negativt första halv-året. Vi hade räknat med en ökning av produktiviteten. Det talar för att lönekost-naderna per producerad enhet hittills i år har ökat mer än vi räknat med.


Konjunkturbarometern i juli var också svag. Barometerindikatorn föll och indikerar nu att läget i den svenska ekonomin är mycket svagare än normalt. Hushållen har inte varit så pessimistiska om den svenska ekonomin på 15 år. Försäljningspriser-na inom parti- och detaljhandel fortsatte att öka i stor omfattning och bedöms göra det även under tredje kvartalet. Hushållens och företagens inflationsför-väntningar fortsatte att stiga. Inflationsförväntningarna som de kan mätas på ob-ligationsmarknaden har däremot minskat.


Inflationen steg någon tiondel mer än beräknat till 4,4 procent i juli. Det är främst elpriserna som har blivit högre än beräknat. Priserna på livsmedel ökade med 8 procent, vilket är mer än i nästan alla länder i euroområdet. Det kan tyda på att det som startade som prisökningar på världsmarknaden har börjat sprida sig till andra varor. Å andra sidan har priserna på olja och andra råvaror fallit, vilket kan dämpa inflationen framöver.”


”På Riksbanken arbetar vi nu som bäst med att ta fram nya prognoser för de kommande åren. I början på september fattar jag och mina kollegor ett nytt pen-ningpolitisk beslut. Då får vi på nytt ta ställning till den ekonomiska utvecklingen och hur räntan bör sättas för att nå vårt inflationsmål på 2 procent”, avslutade Svante Öberg.


Läs hela talet på Riksbankens webbplats: www.riksbank.se

Kontaktinformation

Presstjänsten, tel. 08-787 0200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?