Åtgärder förutsättning för finansiell stabilitet

Datum

De svenska bankerna är fortsatt finansiellt starka och har en god motståndskraft mot störningar. Under hösten har det svenska finansiella systemet påverkats påtagligt av den globala finansiella krisen och bankernas likviditetsrisker har ökat. För att underlätta bankernas finansiering har svenska myndigheter vidtagit omfattande åtgärder. Dessa åtgärder är idag en förutsättning för att stabiliteten i det svenska finansiella systemet ska vara tillfredsställande.

 
I rapporten Finansiell stabilitet analyserar Riksbanken den finansiella stabiliteten i Sverige och de risker som kan påverka stabiliteten framöver.


Den globala finansiella krisen har förvärrats under det halvår som gått sedan den förra stabilitetsrapporten publicerades. Även det svenska finansiella systemet påverkas nu påtagligt av den globala bristen på förtroende och likviditet. Samtidigt har konjunkturutsikterna försämrats i Sverige och internationellt under hösten.

 

God motståndskraft...

Riksbankens bedömning är att de svenska bankerna har en fortsatt god motståndskraft, vilket bekräftas av stresstester. Bankernas lönsamhet har minskat något men är fortfarande god. Samtidigt är kreditförlusterna låga i ett historiskt perspektiv även om de har ökat något. De förluster som kan härledas till den internationella finansiella krisen har hittills varit begränsade. Dessutom bedöms de svenska bankernas låntagare ha goda förutsättningar att betala sina lån, även om deras betalningsförmåga kommer att försämras i takt med att konjunkturen blir svagare.

 

... men likviditetsriskerna har ökat

Men bankernas likviditetsrisker har ökat eftersom det har blivit betydligt svårare att finansiera sig på längre löptider. Samtidigt har kostnaderna för bankernas inlåning och marknadsfinansiering stigit. För att underlätta bankernas finansiering har Riksbanken och andra myndigheter vidtagit omfattande åtgärder under hösten.

 
”Trots att de svenska bankernas kapitalsituation och motståndskraft är god, är Riksbankens och andra myndigheters åtgärder idag en förutsättning för att stabiliteten i det svenska finansiella systemet ska vara tillfredsställande. För att värna den finansiella stabiliteten är Riksbanken beredd att tillföra den likviditet som behövs”, säger riksbankschefen Stefan Ingves.


Myndigheternas åtgärder i olika länder är dock inte tillräckliga för att återskapa förtroendet på de globala finansiella marknaderna. För att det ska ske krävs en ökad öppenhet om vilka finansiella institut som har problem. Dessutom måste vissa banker se över sin kapitalsituation. Det är först när detta har skett som läget kan normaliseras.

 

Risker i analysen

I rapporten identifierar Riksbanken också ett antal risker som kan försvåra situationen för de svenska bankerna framöver. En sådan är om konjunkturutsikterna försämras ytterligare, exempelvis till följd av ännu större effekter av den finansiella krisen på realekonomin eller genom att bankerna stramar åt sin kreditgivning ytterligare. Sämre konjunkturutsikter kan medföra att ekonomin hamnar i en negativ spiral med fallande ekonomisk aktivitet och minskad kreditförsörjning. Det finns också en betydande risk att konjunkturnedgången i de baltiska länderna blir långvarig, och att kreditförlusterna i de svenska banker som har verksamhet där kan bli större än förväntat.

 
De stresstester som Riksbanken har gjort tyder dock på att de svenska bankerna klarar kraftiga försämringar av kreditvärdigheten hos både de svenska och de baltiska låntagarna, även om det skulle ske samtidigt.

 
Även inför denna stabilitetsrapport har Riksbanken genomfört en enkätundersökning bland aktörer på den svenska ränte- och valutamarknaden, för att ge en bild av synen på risk och på den svenska marknadens funktionssätt. Resultaten publiceras i rapporten och i en separat publikation.


En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves, vice riksbankschef Lars Nyberg och Mattias Persson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se


Rapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats, eller beställas per
e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller
telefon: 08-787 00 00.

 
Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig några dagar senare.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?