Reporäntan lämnas oförändrad på 3,25 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 3 maj att lämna reporäntan oförändrad på 3,25 procent. Samtidigt gjordes bedömningen att reporäntan behöver höjas gradvis och mer framöver än enligt prognosen i februari för att inflationen ska utvecklas i linje med inflationsmålet och för att den realekonomiska utvecklingen ska bli balanserad. En anledning till att räntan behöver höjas mer är att lönerna väntas öka snabbare än tidigare prognostiserat.

Riksbankens beslut baseras på den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som presenterades i den penningpolitiska rapporten i februari och den nya information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess.

Vid det penningpolitiska mötet i mars konstaterades att konjunkturutvecklingen i Sverige och i omvärlden var fortsatt stark. Den nya informationen sedan dess ändrar inte denna bild i någon större utsträckning. Jämfört med bedömningen i februari ser tillväxten ut att bli aningen lägre i USA men något starkare i euroområdet. I Sverige kan de nyligen presenterade finanspolitiska förslagen öka produktionen och efterfrågan i svensk ekonomi ytterligare. Utvecklingen på arbetsmarknaden är fortsatt stark. Både sysselsättningen och arbetskraften ökar i god takt och arbetslösheten fortsätter att falla. Utlåningen och huspriserna fortsätter att öka snabbt även om ökningstakterna har dämpats något.

I mars uppgick inflationen till 1,9 procent mätt med KPI och 1,2 procent mätt med UND1X. Det var något högre än väntat i februari vilket främst förklaras av stigande oljepriser.

Utfallet av löneförhandlingarna tyder så här långt på att löneökningarna blir högre än prognostiserat. De starkare konjunkturutsikterna i Sverige talar också för detta. Sammantaget bedöms inflationstrycket nu bli något högre än i prognosen i februari.

Samtidigt finns det fortfarande flera faktorer som håller tillbaka inflationen. I omvärlden väntas de senaste årens prispress fortsätta. Kostnadstrycket dämpas av att utvecklingen av produktiviteten är fortsatt god. Företagens prishöjningar kan också dämpas av konkurrenstrycket och det goda vinstläget.

Riksbankens direktion beslutade mot denna bakgrund att lämna reporäntan oförändrad vid gårdagens möte. Samtidigt gjordes bedömningen att reporäntan behöver höjas gradvis och mer framöver än enligt prognosen i februari för att inflationen ska utvecklas i linje med inflationsmålet och för att den realekonomiska utvecklingen ska bli balanserad. En anledning till att räntan behöver höjas mer är att lönerna väntas öka snabbare än tidigare prognostiserat.

Det är viktigt att poängtera att det alltid råder en stor osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen. Därmed är osäkerheten också stor om hur reporäntan kommer att utvecklas framöver. Det beror som vanligt på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska konjunktur- och inflationsutsikterna.

Protokollet från direktionens sammanträde under gårdagen publiceras den 18 maj. Beslutet om reporäntans nivå tillämpas från onsdagen den 9 maj. Nästa penningpolitiska möte hålls den 19 juni.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15, Tommy Persson, pressekreterare, tel. 08-787 03 99

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?