Penning- och valutapolitik nr 1 2007

Datum

Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen på riksbanksnära områden. Idag publiceras årets första nummer som innehåller fem artiklar:

 

Sund internationell praxis grunden för bankreformer

Stefan Ingves och Göran Lind

Många länder övergår nu från ett strikt reglerat finansiellt system till ett som baseras på marknadsprinciper. I artikeln beskriver författarna en del av den praxis som tillämpas internationellt och som bör ligga till grund för finansiella reformer, i synnerhet inom banksektorn. Författarna diskuterar även såväl goda som mindre goda erfarenheter av banksystemsreformer i olika länder.

 

Penningpolitiken och akademikerna: en studie av svensk penningpolitik med inflationsmål

Mikael Apel, Lars Heikensten och Per Jansson

Sättet att bedriva penningpolitik har förändrats ganska mycket under de senaste decennierna. Förändringsprocessen kan delas in i två delar. Den första handlar om förändringar i den övergripande uppläggningen av politiken – ett regimskifte – som inneburit att låg och stabil inflation prioriterats högre än tidigare och att centralbanker fått ökad självständighet. Den andra delen handlar om förändringar som i olika avseenden vidareutvecklat den nya regimen. Med utgångspunkt från erfarenheterna av den svenska inflationsmålsregimen beskrivs i denna artikel den roll som den akademiska forskningen har spelat för hur penningpolitiken idag är utformad. Artikeln ger också en bild av hur samspelet mellan forskare och praktiker sett ut under förändringsprocessen.

 

Globaliseringens effekter på arbetsmarknaden i Sverige

Eleni Savvidou

I denna artikel belyses med utgångspunkt i den empiriska forskningen hur en ökad globalisering har påverkat den svenska arbetsmarknaden. Av speciellt intresse är effekterna på arbetskraftsefterfrågan. Tre olika perspektiv av globaliseringen diskuteras, nämligen utrikeshandel, kapitalrörlighet i termer av direktinvesteringar och arbetskraftens rörlighet över nationsgränserna. Resultaten av den empiriska genomgången visar att det än så länge inte finns några större effekter av globaliseringen på den svenska arbetskraftsefterfrågan.

 

Riksbankens nya indikatorprocedurer

Michael K. Andersson och Mårten Löf

De senaste åren har centralbanker världen över intresserat sig allt mer för formella modeller i prognos- och analysarbetet. Detta gäller såväl strukturella makromodeller som rena tidsseriemodeller. Riksbanken använder i prognosarbetet båda dessa modelltyper, tillsammans med traditionella bedömningsprognoser. Denna artikel syftar till att beskriva den senare typen av modeller. Förutom en genomgång av olika modellprocedurer redovisas också en prognosutvärdering. Resultatet tyder på att de indikatoransatser som presenteras här kan bidra till mer precisa prognoser än vad enklare modellspecifikationer ger.

 

Inflationsmålet ligger fast, men metoderna kan utvecklas

Remissvar på Giavazzi/Mishkins utredning

Både Riksbankens direktion och fullmäktige lämnar synpunkter på rapporten ”En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005”.

 

Tidskriften finns i pdf-format på Riksbankens webbplats under rubriken Publicerat/Publikationer/Rapporter/Penning- och valutapolitik. Rapporten kan också beställas via e-post, [email protected], fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 00 00.

Kontaktinformation

Eva Stenström, Informationssekretariatet, 08-787 02 12

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?