Riksbankens årsredovisning 2005

Datum

Riksbanken överlämnade idag årsredovisningen för 2005 till riksdagen. Riksbanken redovisar ett resultat på 3,3 miljarder kronor. Det positiva resultatet beror främst på ränteintäkter från valutareservens obligationsinnehav.

 

I årsredovisningen finns en redogörelse för penningpolitiken 2003-2005. Där framgår att inflationen 2004 och 2005 legat under målet på 2 procent. De huvudsakliga förklaringarna är att importpriserna fallit mer än förväntat och att produktivitetsutvecklingen blivit högre än förutsett.

 

I årsredovisningen beskrivs de förändringar som gjorts beträffande Riksbankens roll i kontanthanteringen under perioden 1998-2005. Riksbanken bedömer att omstruktureringen kostat drygt 500 miljoner kronor mer än om verksamheten under perioden 1999-2004 drivits vidare på samma sätt som tidigare och därefter avvecklats. Förändringen har lett till en ny, från samhällsekonomiska synpunkter, mer rationell struktur för kontanthaneringen.

 

Riksbankens resultat de senaste fem åren (miljoner kronor)

   2005    2004    2003   2002  2001

Ränteintäkter

  5 421    4 778    5 316    7 220    9 197

Priseffekt

    -299*      -109     - 627    6 670       269

Valutakurseffekt

    -875**   -5 617 -12 480 -13 161    9 133

Guldvärderingseffekt

       58      -591      -180       774    2 008

Övriga kostnader
och intäkter

 -1 049   -1 265   -1 309  - 1 574  - 1 330

Årets resultat

  3 256   -2 804  - 9 280        -71  19 277

Till följd av ändrade redovisningsprinciper från och med 2004 är uppgifterna i tabellen inte fullt jämförbara. Beloppen för åren 2001-2003 är inte omräknade enligt nu gällande regler avseende redovisning av orealiserade vinster och förluster på särskilt värderegleringskonto. Genom att lägga till de orealiserade vinsterna för 2004 och 2005 (se belopp nedan) blir uppgifterna jämförbara med tidigare år.

*Orealiserad vinst redovisas på värderegleringskonto med 198 miljoner kronor 2005 och med 1 500 miljoner 2004.

** Orealiserad vinst redovisas på värderegleringskonto med 15 525 miljoner kronor 2005 och med 23 milljoner 2004.

 

Anmärkning
Posten "Övriga kostnader och intäkter" består i huvudsak av kostnader för sedlar och mynt, räntekostnader, personal, administration samt kostnader av engångskaraktär.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel.08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?