Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 19 januari att höja reporäntan från 1,5 till 1,75 procent. Beslutet baseras på den bild av inflationsutsikterna som presenterades i Riksbankens inflationsrapport i december och den nya informationen om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess.


I inflationsrapporten i december var bedömningen att den internationella tillväxten i år och under de kommande åren skulle bli god men avta något. Den nya information som inkommit sedan dess tyder på att utvecklingen blir något starkare än väntat.

 
När det gäller Sverige var bedömningen i december att tillväxten skulle tillta i år för att därefter mattas något. Den nya statistiken tyder på att BNP-tillväxten var något starkare i slutet av 2004 och början av 2005 än enligt tidigare bedömningar. Flera konjunkturindikatorer tyder också på en något starkare utveckling framöver än väntat. En viss upprevidering av prognoserna för BNP-tillväxten såväl 2005 som 2006 kan därför vara motiverad.


Situationen på den svenska arbetsmarknaden ser ut att ha ljusnat något. Antalet sysselsatta ökar och antalet nyanmälda lediga platser har fortsatt att stiga. Däremot har antalet arbetade timmar utvecklats överraskande svagt och produktivitetstillväxten i näringslivet är därför starkare än beräknat. Det tyder på att kostnadstrycket framöver blir dämpat trots en högre tillväxt i produktionen.


Inflationen uppgick i december till 0,9 respektive 1,2 procent mätt med KPI och UND1X, vilket var i linje med prognosen i inflationsrapporten. Bedömningen i december var att inflationen gradvis skulle stiga framöver och närma sig målet 2 procent i takt med att resursutnyttjandet stiger. Denna prognos förutsatte att reporäntan gradvis höjs från inledningen av detta år.


Ny information tyder på en något starkare tillväxt i Sverige och omvärlden. Bedömningen är att inflationen kommer att stiga i linje med den tidigare prognosen. Med den information som idag finns tillgänglig är därför en uppgång i reporäntan rimlig, ungefär på det sätt som marknaden de senaste veckorna förväntat sig. Liksom tidigare finns det även anledning att beakta att hushållens skuldsättning och huspriserna fortsätter att stiga snabbt. Mot denna bakgrund beslutade Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid gårdagens möte.


Hur penningpolitiken ska utformas framöver kommer som vanligt att bero på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska inflationsutsikterna.

 
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 2 februari. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 25 januari.


En presskonferens med vice riksbankschef Irma Rosenberg och Anders Vredin chef för avdelningen för penningpolitik hålls i dag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?