Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 19 juni att höja reporäntan från 2 till 2,25 procent. Beslutet baseras på den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som redovisas i inflationsrapporten. Konjunkturen bedöms bli fortsatt god. Inflationen mätt med UND1X väntas på ett par års sikt vara i linje med inflationsmålet. Prognoserna bygger på antagandet att reporäntan gradvis höjs.


Inflationen har under det senaste året stigit. I maj var den, mätt med både KPI och UND1X, 1,6 procent. Till stor del beror den högre prisökningstakten på stigande priser på energi, men även priserna på vissa andra varor har höjts i snabbare takt än tidigare. Inflationen kommer att fluktuera runt dagens nivå det närmaste året och därefter stiga något ytterligare. På ett par års sikt väntas inflationen vara i linje med inflationsmålet 2 procent. Prognoserna bygger på antagandet att penningpolitiken gradvis blir mindre expansiv.

Uppgången i inflationen dämpas av att priserna på importerade varor endast stiger marginellt. Den inhemska inflationen bedöms däremot öka relativt snabbt framöver till följd bl.a. av att det inhemska kostnadsläget stiger i takt med att konjunkturen förbättras.

Den ekonomiska tillväxten i Sverige och i omvärlden är fortsatt hög. Under de närmaste åren väntas konjunkturuppgången fortsätta men i lugnare takt. Jämfört med bedömningen i februari väntas tillväxten i omvärlden bli högre. Den svenska tillväxten i år har justerats upp marginellt. En förskjutning har dock skett mellan de olika efterfrågekomponenterna. Exporten och investeringarna bedöms öka snabbare i år. Prognosen för tillväxten i hushållens konsumtion har däremot reviderats ned till följd av oväntat svaga utfall både i slutet av förra året och i början av detta år. Flera faktorer talar dock för en god utveckling av konsumtionen framöver t.ex. stigande förmögenhet och sysselsättning.


Den förbättrade konjunkturen har lett till att arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas. Sysselsättningen stiger och indikatorer tyder på att den kommer att öka även framöver. Även utbudet av arbetskraft tilltar under prognosperioden, vilket innebär att arbetslösheten sjunker relativt långsamt.


För att säkerställa en inflation nära målet och bidra till en balanserad realekonomisk utveckling bör penningpolitiken föras i en gradvis mindre expansiv riktning. Mot denna bakgrund beslutade Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid gårdagens möte. Liksom tidigare beaktades även att hushållens skuldsättning och huspriserna fortsätter att stiga snabbt.


Det är rimligt att räkna med att reporäntan kommer att behöva höjas ytterligare. Det är möjligt att det finns behov av något fler räntehöjningar under det närmaste året än vad marknaden under den senaste tiden förväntat sig.


Hur penningpolitiken ska utformas framöver kommer dock som vanligt att bero på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska inflationsutsikterna.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 3 juli. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 21 juni.


En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves, vice riksbankschef Irma Rosenberg och Kerstin Hallsten, biträdande chef för avdelningen för penningpolitik, kommer att hållas idag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.
 

Tabell 1. Inflationsprognos med beaktande av riskbilden

Årlig procentuell förändring


Årsgenomsnitt

Tolvmånaderstal

2005

2006

2007

2008

juni-07

juni-08

juni-09

KPI 0,5 (0,5) 1,5 (1,1) 2,3 (2,1) 2,4 (2,2) 2,3 (2,2) 2,4 (2,2) 2,3
UND1X 0,8 (0,8) 1,3 (0,9) 1,6 (1,5) 1,8 (1,8) 1,5 (1,5) 1,8 (1,8) 1,9

Anm. Bedömningen i föregående inflationsrapport anges inom parentes. Bedömningen utgår ifrån att reporäntan följer de implicita terminsräntorna. Källor: SCB och Riksbanken

 

Tabell 2. BNP-prognos

Årlig procentuell förändring

2005

2006

2007

2008

2009

BNP 2,7 (2,7) 3,7 (3,5) 2,8 (2,8) 2,4 (2,4) 2,2

Anm. Bedömningen i föregående inflationsrapport anges inom parentes. Bedömningen utgår ifrån att reporräntan följer de implicita terminsräntorna. Källor: SCB och Riksbanken.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?