Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter

Datum

Inflationen väntas på ett par års sikt vara i linje med inflationsmålet på 2 procent och konjunkturen förväntas bli fortsatt god. Bedömningen förutsätter att reporäntan höjs gradvis. Riksbankens direktion beslutade därför vid sitt sammanträde den 29 augusti att höja reporäntan med 0,25 procentenheter.


Riksbankens beslut baseras på den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som presenterades i inflationsrapporten i juni och den nya information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess.

Tillväxten i Sverige bedöms bli högre i år och även nästa år jämfört med vad som antogs i juni, trots att förväntningarna om reporäntehöjningar i Sverige har justerats upp. Ny information tyder på en oväntat stark BNP-tillväxt hittills i år framförallt i Sverige men även i viss mån i omvärlden. Att hushållens skuldsättning och huspriserna fortsätter att stiga snabbt understödjer bilden av ett starkt efterfrågeläge.

Trots den starka BNP-tillväxten i Sverige bedöms enhetsarbetskostnaderna bli lägre i år jämfört med vad som antogs i juni. De nya nationalräkenskaperna visar att arbetade timmar ökade oväntat svagt under andra kvartalet i år vilket avspeglar att tillväxten i produktiviteten blev betydligt högre än väntat. Uppgången i produktiviteten är troligtvis till stor del tillfällig. När konjunkturen fortsätter att förbättras kommer arbetsmarknaden att utvecklas starkare och tillväxten i produktiviteten att dämpas.

Inflationen bedöms bli något högre än i den tidigare prognosen. Den årliga ökningstakten av KPI och UND1X var 1,7 respektive 1,4 procent i juli, vilket var marginellt högre än förväntat. Detta berodde främst på oväntat höga energipriser. Även framöver beräknas energipriserna vara högre än vad som antogs i juni. Till viss del motverkas denna inflationsimpuls av lägre enhetsarbetskostnader. Under början av 2007 klingar effekterna av energipriserna av medan stigande enhetsarbetskostnader bidrar allt mer till inflationen. På ett par års sikt väntas inflationen vara i linje med inflationsmålet förutsatt att Riksbanken gradvis höjer reporäntan.

För att säkerställa en inflation nära målet och bidra till en balanserad realekonomisk utveckling bör penningpolitiken föras i en gradvis mindre expansiv riktning. Mot denna bakgrund beslutade Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid gårdagens möte.

Det är rimligt att räkna med att reporäntan kommer att behöva höjas ytterligare, ungefär på det sätt marknaden förväntar sig. Hur penningpolitiken ska utformas framöver kommer dock som vanligt att bero på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska inflationsutsikterna.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 12 september. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 6 september.

 

En presskonferens med Stefan Ingves, riksbankschef och Irma Rosenberg, vice riksbankschef hålls i dag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.


 

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?