Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 28 april att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. På ett par års sikt väntas inflationen mätt med UND1X vara i linje med målet. Under en stor del av den kommande tvåårsperioden väntas dock inflationen vara fortsatt låg.


I inflationsrapporten som publicerades den 15 mars var bedömningen att den globala BNP-tillväxten skulle fortsätta om än i lugnare takt. Trots ett successivt stigande resursutnyttjande väntades det internationella pristrycket vara måttligt framöver. I stora drag består denna bild. Ny statistik tyder dock på att tillväxten i euroområdet blir något svagare än väntat. Den senaste informationen om USA är splittrad och bidrar till att öka osäkerheten om styrkan i den internationella tillväxten. Oljepriset har samtidigt varit oväntat högt. Sammantaget talar detta för en något långsammare global konjunkturuppgång än vad som förväntades vid det förra penningpolitiska mötet i mars.


Riksbankens bedömning i den senaste inflationsrapporten var att konjunkturen också i Sverige skulle gå in i en något lugnare tillväxtfas. Nyinkommen statistik tyder på en något svagare utveckling än väntat. Den svenska varuexporten och industriproduktionen förefaller öka mindre än prognostiserat. Samtidigt tyder det mesta på en tillväxt i inhemsk efterfrågan i linje med vad som prognostiserades i mars. En god utveckling av realinkomster och ett lågt ränteläge bidrar till att hushållens konsumtion utvecklas gynnsamt. Sysselsättningen har dock under första kvartalet utvecklats något svagare än väntat vilket medför att osäkerheten om styrkan i den svenska konjunkturuppgången tilltagit. Sammantaget ger utvecklingen anledning till en marginell nedrevidering av BNP-prognosen i år och nästa år.


Inflationen mätt med KPI och UND1X är fortsatt låg och uppgick i mars till 0,1 respektive 0,5 procent. Det var något högre än vad Riksbanken räknade med i den senaste inflationsrapporten och förklaras bl.a. av uppgången i oljepriset. Även under det kommande året bedöms oljepriset bidra till en något högre inflation än vad som antogs i mars. För tiden därefter är inflationsprognosen i stort sett oförändrad.


Riksbankens direktion beslutade att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. Den sammantagna bedömningen är att inflationen mätt med UND1X på ett par års sikt är i linje med målet men att den under en stor del av den kommande tvåårsperioden är fortsatt låg. Samtidigt väntas den expansiva ekonomiska politiken bidra till en stark utveckling av konsumtion och investeringar. Dagens låga ränteläge har också medfört att hushållens upplåning och huspriserna stigit snabbt. Sedan inflationsrapporten publicerades har dock utsikterna för konjunkturen blivit något mer osäkra. Det är viktigt att följa om de tendenser till uppbromsning i konjunkturen som har noterats under senare tid är tillfälliga eller mer bestående. Hur penningpolitiken framöver kommer att bedrivas beror som vanligt på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och hur Riksbanken värderar inflationsbilden.


Beslutet att lämna reporäntan oförändrad tillämpas från onsdagen den 4 maj.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 17 maj.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?